esg_włocławek1

Rekrutacja w terenie! Włocławek

Szukaliśmy montera rusztowań we Włocławku

19 i 20 stycznia zespół rekruterów ESG Group zainicjował cykl spotkań ,,Rekrutacja w terenie”. Zaczęliśmy od pięknego Włocławka w hotelu VICTORIA. Odwiedzający nas, mogli poznać oferty pracy z różnych obszarów firmy.

Nie zabrakło również informacji o głównym obszarze działalności firmy, czyli stanowiskach monterów rusztowań. Poszukiwaliśmy monterów rusztowań do pracy na terenie Szwecji, Norwegii i Niemiec. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać bliżej kulturę firmy, atmosferę pracy oraz możliwości rozwoju wewnątrz organizacji.

ESG Group działa w myśl zasady, że siłą firmy są ludzie, którym przyświeca wspólna misja. O tym, jak wspieramy naszych pracowników oraz jak tworzymy społeczność, opowiadał nasz zespół. Zaangażowanie pracowników budujemy dzięki różnorakim inicjatywom akcjom wewnętrznym, a także przez działanie w zgodzie z naszymi wartościami i wspólne rozwijanie swoich pasji.

Rekrutacja w terenie

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami:

Szwecja – Monter rusztowań

Norwegia – Monter rusztowań

Niemcy – Monter rusztowań

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esg_w_d2

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Przesłanki wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ESG Group

Nadrzędnym celem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zapewnienie, że ESG Group świadczy usługi montażu, modyfikacji i demontażu rusztowań w najwyższej jakości, w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych oraz wymagań klientów. Ponadto system podkreśla znaczenie klienta i pozwala pracownikom wszystkich stanowisk uświadomić, jak ważna jest jakość wykonywanej przez nich pracy, w powiązaniu ze staraniami o maksymalne zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko przy uwzględnieniu bezpiecznych warunków pracy. Dodatkowo wszyscy pracownicy w sposób bezpośredni bądź pośredni przyczyniają się do budowania zadowolenia klienta.

Zintegrowany System Zarządzania zbudowany jest w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015 System zarządzania jakością, PN-ISO 45001:2018 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
oraz PN-EN ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskiem.

Zintegrowany System Zarządzania zorientowany jest na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów, tworząc we właściwy sposób atmosferę motywującą całą załogę do ciągłego doskonalenia swoich działań.

Wprowadzając Zintegrowany System Zarządzania w ESG Group oczekujemy:

 • po pierwsze, dobrze przygotowanej kadry kierowniczej do pełnienia funkcji przywódczych oraz zaangażowanej w realizację procesu ciągłej poprawy świadczonych usług montażu, modyfikacji oraz demontażu rusztowań oraz doskonalenia zarządzania organizacją,
 • po drugie, poprawy komunikacji wewnętrznej w organizacji i na zewnątrz firmy,
 • po trzecie, usatysfakcjonowanej, zaangażowanej i wysokokwalifikowanej załogi,
 • po czwarte, osiągnięcia wysokiej jakości informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania,
 • po piąte, racjonalnego, właściwego i optymalnego wykorzystywania sprzętu i pojazdów,
 • po szóste, zwiększenia zadowolenia klientów z oferowanych usług,
 • po siódme, poprawy wizerunku spółki.

Korzyści z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • ograniczenie do minimum wystąpienia reklamacji,
 • zmniejszenie kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami,
 • optymalizacja kosztów związanych z świadczonymi usługami,
 • lepsze kontakty z klientami i dostawcami spółki,
 • większe zaufanie ze strony klientów,
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej,
 • efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi,
 • lepsza organizacja pracy,
 • poprawienie i ujednolicenie obiegu dokumentacji i komunikacji.

Systemy jakości i wymagania w świadczonych usłukach

W usługach poziom jakości określony jest jednoznacznie wymaganiami norm przedmiotowych, wymagań prawnych, specyfikacji, wymagań klienta, itp. oraz przejawia się dodatkowo m.in. poprzez:

 • gotowość dostarczenia usługi dla klienta na czas,
 • przydatność i celowość usługi – zgodność z ustalonymi wymaganiami itp.,
 • wykonanie usługi w sposób zgodny z określonymi wymaganiami,
 • koszt kształtujący cenę i opłacalność usługi,
 • komunikatywność – zarówno sama oferta jak i wszelkie związane z nią informacje powinny być przekazane klientowi w formie czytelnej i zrozumiałej dla niego,
 • doradztwo przy wyborze usługi i obsługa posprzedażna – reklamacje, itp.,
 • osobowość usługodawcy – szacunek i przyjazne nastawienie do klienta,
 • uczciwe traktowanie klienta – spełnienia jego wymagań i oczekiwań,
 • wygoda i estetyka otoczenia – są to elementy, na które klient zwraca coraz większą uwagę,
 • usługa przyjazna dla środowiska – nieingerujący w środowisko naturalne i człowieka,
 • usługa nie zagrażająca człowiekowi – klientowi, pracownikowi, osobie postronnej.

Zasady zarządzania jakością

Normę Jakościową opieramy na ośmiu zasadach zarządzania jakości a konkretnie na:

 • Orientacja na Klienta – każda organizacja zależy od swoich klientów.
 • Przywództwo – kierownictwo firmy ustala jednolity cel i kierunek działania organizacji.
 • Zaangażowanie ludzi – pracownicy na wszystkich szczeblach stanowią istotę organizacji,
  a ich pełne zaangażowanie pozwala na wykorzystanie ich zdolności dla dobra organizacji.
 • Podejście procesowe – pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością, gdy działania
  i zasoby są zarządzane jako proces.
 • Podejście systemowe do zarządzania – identyfikacja, zrozumienie i zarządzanie systemem wzajemnie powiązanych procesów, jako system zarządzania przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności organizacji w osiągnięciu zaplanowanych celów.
 • Ciągłe doskonalenie – powinno stanowić stały cel organizacji.
 • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów – skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji.
 • Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami – organizacja i jej dostawcy są od siebie zależni, a wzajemne korzystne powiązania zwiększają zdolność obu stron do tworzenia wartości.

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Należy pamiętaż, iż księga ZSZ ma do spełnienia szereg zadań:

 • Opisanie Systemu Zarządzania w spółce.
 • Zawiera Politykę ZSZ oraz wykaz procedur.
 • Określa, jaka norma jest stosowana oraz jakie są wyłączenia.
 • Wyjaśnia, jak zostaną spełnione wymagania.
 • Dowodzi udokumentowania Systemu Zarządzania.
 • Pomaga w nadzorze działań związanych z jakością.
 • Stanowić może podręcznik do nauk dla pracowników.
 • Stanowi przewodnik po Systemie Zarządzania.
 • Jest rozwiniętą i szczegółową definicją funkcjonowania ZSZ w spółce.
 • Wykazuje, że ZSZ spełnia wymagania wdrożonych norm.

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania powinna zawierać przede wszystkim: zakres wdrożonego systemu wraz z pokazaniem i uzasadnieniem wszelkich wyłączeń z systemu określonych punktów (wymagań) normy, wskazane udokumentowane procedury, opis wzajemnych związków i oddziaływania pomiędzy procesami systemu.

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania powinna pokazać

 • Cele działania organizacji (misja, wizja).
 • Zakres wdrożonego ZSZ.
 • Zaangażowanie kierownictwa.
 • Zidentyfikowane procesy, ich wzajemne powiązania i oddziaływania.
 • Orientację na klienta.
 • Politykę ZSZ.
 • Cele jakości, środowiska, bhp.
 • Planowanie Systemu Zarządzania.
 • Komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.
 • Przedstawiciela kierownictwa.
 • Przeglądy wykonane przez kierownictwo.
 • Odpowiedzialność i uprawnienia osób.
 • Świadomość pracowników odnośnie celów, programów.

Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wdrożonymi normami powinna zawierać m.in.:

 • po pierwsze, udokumentowaną Politykę ZSZ oraz celów dotyczących jakości, środowiska i bhp,
 • po drugie, Księgę ZSZ,
 • po trzecie, udokumentowane procedury wymagane normami,
 • po czwarte, dokumenty potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego planowania,
  przebiegu i nadzorowania jej procesów,
 • po piąte, zidentyfikowane ryzyka związane z prowadzoną działalnością usługową,
 • po szóste, udokumentowane informacje wymagane postanowieniami normy.

Należy podkreślić, że zakres dokumentacji jest różny w poszczególnych obszarach organizacji
w zależności od jej wielkości, rodzaju i specyfiki, złożoności procesów i ich wzajemnego oddziaływania,
a także od samego personelu, jego kompetencji, cech osobowych, itp.

Procesy i procedury to drugi poziom dokumentowania systemu w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Dlatego dokumentacja dla procesu powinna umożliwiać efektywne planowanie i nadzorowanie procesów. Powinna określać sposób prowadzenia procesu, w tym działania gwarantujące osiąganie ustalonych celów.

Charakterystycznym elementem norm ISO jest podejście procesowe, którego fundament stanowi tak zwana pętla Deminga. Czyli każdy zidentyfikowany w naszej organizacji proces (np.: obsługa klienta, zakupy) powinniśmy realizować w oparciu o cztery etapy:

Planuj – określ cel procesu i sposób jego realizacji.

Wykonaj – realizuj zaplanowane działanie.

Sprawdź – analizuj i mierz skuteczność oraz stopień realizacji zadania.

Działaj – wprowadzaj działania doskonalące, ulepszające proces.

Pierwszym krokiem na tym poziomie jest sporządzenie tzw. mapy procesów rzeczywiście realizowanych w danej organizacji. Dalej dla każdego procesu monitorować i określić skuteczność osiągania celów. Każdy proces składa się z działalności, najczęściej ustawionych w układzie sekwencyjnym. Krańcowo może być proces składający się z jednej działalności.

Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Każda działalność opisana jest procedurą, która szczegółowo określa zadania, odpowiedzialność i uprawnienia realizatorów poszczególnych zadań.

W procedurze przez:

 • zadanie należy rozumieć określenie celu do realizacji dla uczestników scharakteryzowanych
  w diagramach procedur jako wykonawcy i zatwierdzający,
 • uprawnienie należy rozumieć zdolność do realizacji zadania, czyli formalne nadanie swobody umożliwiającej wykonanie zadania,
 • odpowiedzialność należy rozumieć określenie i zwymiarowanie wyniku pracy dla stanowiska.

Intencją norm ISO jest, aby sama organizacja określała, jakie dokumenty (główne procedury)
są dla niej niezbędne dla skutecznego planowania i nadzorowania funkcjonujących procesów. Ilość procedur wynika ze specyfiki danej organizacji, złożoności produktów, procesów, zróżnicowania klientów organizacji, ilości dostawców oraz stosunków i porozumień z nimi itp. Procedury, w miarę potrzeb są uzupełnione instrukcjami i formularzami. Instrukcje i formularze – o czym należy pamiętać – powinny ułatwiać stosowanie procedur.

Udokumentowane informacje

Udokumentowane informacje są ostatnim – bardzo ważnym – ogniwem dokumentowania systemu. Informacje udokumentowane powinny powstać tam, gdzie zachodzą istotne działania z punktu widzenia skuteczności systemu zarządzania. A więc między innymi tam, gdzie są badania, odbiory, przyjęcia prac, kontrola, gdzie są podejmowane ważne decyzje itp. Zgodnie z intencją norm należy ustanowić i utrzymywać udokumentowane informacje w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działania systemu zarządzania jakością. Udokumentowane informacje powinny być zawsze czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania. Należy ustanowić udokumentowane informacje do niezbędnego nadzoru potrzebnego do identyfikowania, przechowywania, zabezpieczenia,
wyszukiwania i zachowywania przez określony ich czas oraz dysponowania nim.

Wszystkie dokumenty wymagane i przyjęte w ZSZ łącznie z zapisami, powinny być nadzorowane,
co najmniej w zakresie:

 • zatwierdzania dokumentów przed ich wydaniem,
 • przeglądu dokumentów i ich aktualizowania w razie potrzeby oraz ponownego zatwierdzenia,
 • zapewnienia, że odpowiednie wersje dokumentów są dostępne w miejscach ich użytkowania,
 • zapewnienia, że dokumenty są zawsze czytelne i łatwe do zidentyfikowania,
 • zapewnienia, że dokumenty pochodzące z zewnątrz są zidentyfikowane ich rozpowszechnianie jest nadzorowane,
 • zapobiegania niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych dokumentów.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Kierownictwo najwyższego szczebla powinno zapewnić, aby Polityka Systemu Zarządzania:

 • odpowiadała celom organizacji oraz wymaganiom klienta,
 • zawierała zobowiązanie spełniania wymagań prawnych i innych oraz ciągłego doskonalenia ZSZ,
 • zapewniała ramy do ustalania celów, zadań jakości, środowiska, bhp.
 • była udokumentowana, rozpowszechniania rozumiana w całej organizacji oraz była publicznie dostępna,
 • była przeglądana w celu zapewnienia ciągłej aktualności.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania powinna być podstawą do tworzenia planów operacyjnych. Wskazywać kierunki działań, które zostaną rozwinięte w Księdze ZSZ i opisane szczegółowo w procedurach. Determinować cele i zadania organizacji i być wskazówką przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania.

Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Kierownictwo najwyższego szczebla powinno zapewnić, aby cele jakości, środowiska i bhp były ustanowione dla każdej stosowanej służby oraz na każdym szczeblu w obrębie organizacji. Celem jakości powinny być mierzalne i spójne z Polityką ZSZ. Cele mają kluczowe znaczenie dla skuteczności działania organizacji. Dzięki temu pracownicy realizując powierzoną pracę odczuwają satysfakcję z prawidłowego jej wykonania.

Dzięki prawidłowemu określeniu celów, kierownictwo otrzymuje sprawne narzędzie monitorowania, oceny i kontroli działania organizacji.

Niezgodności z Zintegrowanym Systemem Zarządzania

Organizacja powinna posiadać procedury postępowania, określania odpowiedzialności i uprawnień
w zakresie postępowania z niezgodnościami i ich badania, podejmowania działań w celu zmniejszenia wywołanego wpływu na jakość świadczonych usług, środowiska i bhp. Jakiekolwiek działania korygujące podejmowane dla wyeliminowania przyczyn aktualnych i potencjalnych niezgodności,
powinny być odpowiednie do ważności problemu i proporcjonalne do ich wypływu na usługę, środowisko, zagrożeń bhp.

Organizacja powinna wprowadzić i zapisywać wszelkie zmiany w udokumentowanych procedurach wynikających z działań korygujących i prewencyjnych.

Przegląd Systemu Zarządzania

W celu utrzymania i doskonalenia ZSZ niezbędna jest okresowa, kompleksowa ocena jego funkcjonowania, która pozwala na podejmowanie odpowiednich działań korygujących, jeżeli następują odchylenia w funkcjonowaniu systemu, oraz opracowywanie planów i harmonogramów doskonalenia systemu. Taka kompleksowa ocena funkcjonowania systemu powinna się odbywać m.in.: w ramach Przeglądu Systemu przez kierownictwo organizacji.

Normy ISO nakładają na najwyższe kierownictwo organizacji obowiązek wykonywania Przeglądów Systemu Zarządzania w zaplanowanych odstępach czasu, w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności. Przegląd powinien oceniać potrzebę zmian w systemie organizacji, łącznie z Polityką ZSZ i celami. Przegląd powinien odbywać się na bazie pojemnych zbiorników informacji gwarantujących jego kompleksową ocenę. Jak dane wejściowe do przeglądu można wymienić:

 • wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wszelkiego typu informacje zwrotne od klienta i stron zainteresowanych w tym reklamacje, skargi, itp.,
 • stopnia osiągnięcia celów i zadań,
 • zmian wymagań prawnych związanych z świadczonymi usługami,
 • wyniki monitorowania i nadzoru nad poszczególnych procesów,
 • efektów podjętych działań w wyniku redukcji zidentyfikowanego ryzyka w organizacji,
 • wyniki działań korygujących,
 • wyniki poprzednich przeglądów i ocena realizacji podjętych na tych przeglądach działań.


Audyty Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Audity wewnętrzne powinny się rozpocząć po zatwierdzeniu opracowanej dokumentacji
i po przeszkoleniu całej załogi z jej zakresu. Pracownicy powinni przez jakiś czas funkcjonować zgodnie
z dokumentacją i realizować zawarte w niej zapisy, tak aby były dowody funkcjonowania systemu.
Do prowadzenia audytów powinniśmy wybrać osoby przeszkolone i znające specyfikę firmy.

Celem audytów wewnętrznych jest systematyczne i niezależne badanie mające na celu potwierdzenie zgodności funkcjonowania systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO i postępowania pracowników zgodnie z procedurami. W wyniku realizacji audytów sprawdzamy czy system funkcjonuje zgodnie
z zaplanowanymi działaniami, czy są realizowane cele oraz czy jest skuteczny i efektywny. Audyty powinny także dać odpowiedź czy istnieje możliwość lub okazja do udoskonalenia systemu. W wyniku audytów możemy stwierdzić niezgodności – gdy dotyczą wymagań normy lub realizacji procedury, bądź uwagi – gdy dotyczą okazji do usprawnienia czy udoskonalenia systemu.


Zintegrowany System Zarządzania w ESG Group

 • Działania zapobiegawcze i działania korygujące kosztują znacznie mniej niż usuwanie skutku niezgodności.
 • Jeśli na swoim stanowisku pracy powstała jakaś niezgodność zgłoś ten fakt natychmiast przełożonemu.
 • Za jakość wyrobu, ochronę środowiska i bhp odpowiedzialni jesteśmy wszyscy, poczynając od Zarządu Spółki, a kończąc na wykonawcy najprostszej operacji w spółce.
 • Przed rozpoczęciem usługi zawsze sprawdź co masz zrobić i czy możesz to zrobić dobrze.
 • Procesy usługowe realizuj posługując się sprawnym wyposażeniem i korzystając z odpowiedniej i aktualnej dokumentacji. W razie wątpliwości zapytaj przełożonego.
 • Swoje czynności realizuj w oparciu o aktualną dokumentację pozbawioną anonimowych poprawek.
 • Od jakości jaką mamy dzisiaj zależy przyszłość naszej spółki.
 • Usuwanie błędów już na etapie projektowania i planowania jest najtańsze.
 • ZSZ – jest wart tyle ile warci są ludzie, którzy go stosują.

Nasze certyfikaty

Należąca do grupy ESG Sp. z o.o.

Odział w Szwecji ESG Sweden AB

Oddział w Norwegii ESG Norge AS

Oddział w Niemczech ESG Gerüstbau GmbH

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esg_certyfikat17

ESG Group z certyfikatem ISO

ISO jakość i bezpieczeństwo przede wszystkim

Z radością informujemy, iż ESG Group zostało uhonorowane międzynarodowym certyfikatem ISO 9001, 45001 oraz 14001. Jest to dowód, że nasza firma świadczy usługi na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

Uzyskanie Certyfikatu jest formalnym dowodem świadczenia najwyższej jakości usług, jednakże dla całego zespołu ESG Group najbardziej prestiżowym uznaniem jest satysfakcja i zadowolenie naszych Pracowników oraz Klientów!

Praca jaką wykonujemy wymaga najwyższej dbałości o jakość i bezpieczeństwo pracy. Dlatego naturalnym krokiem w rozwoju firmy było ponowne zdobycie certyfikatów. Jako ESG Group jesteśmy dumni że nasza firma spełnia wysokie wymogi dla dalszego rozwoju i może pochwalić się certyfikatem ISO na kolejne lata.

ESG Group może pochwalić się certyfikatem ISO

9001 – zarządzanie jakością

Standard ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące systemu, które mają zastosowanie, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klientów.

Dynamika zmian, które dokonują się we współczesnej gospodarce oraz rosnąca świadomość i wymagania konsumentów, wymuszają na współczesnych organizacjach nieustanne podnoszenie jakości produktów i usług. Przede wszystkim najbardziej popularnymi narzędziami wspierającymi procesy decyzyjne są wydajne systemy zarządzania zbudowane na podstawie międzynarodowych norm.


14001 – zarządzanie środowiskowe

ISO 14001 to przede wszystkim wiodący standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego. Funkcjonuje w oparciu o międzynarodowe standardy i stanowi potwierdzenie konsekwentnego wdrażania wszystkich elementów zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

Celem wdrożenia systemu środowiskowego opartego na normie ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie i poprawa efektów działalności środowiskowej oraz przygotowanie do reagowania w przypadku zagrożenia ekologicznego.


45001 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO 45001 czyli systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Standard wydany w marcu 2018 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Norma charakteryzuje wymagania odnoszące się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (tj. BHP). Swoim zakresem obejmuje zarówno praktyczne podejście, które przekłada się na bezpieczeństwo ludzi i przedsiębiorstwa, jak również wytyczne dotyczące jej stosowania. By mogło być w sposób ciągły monitorowane i optymalizowane w obszarze BHP. Dzięki takim działaniom zapewniającym bezpieczeństwo w miejscach pracy, przedsiębiorstwa podnoszą swoją konkurencyjność na rynku oraz poprawiają swój wizerunek „w oczach” pracowników oraz klientów.

Czym jest ISO

Skrót ISO czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for Standardization) jest to instytucja odpowiedzialna za opracowanie norm jakości, które później znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki na całym świecie. Organizacja chcąca ubiegać się o certyfikat ISO, powinna dostosować działania swojego przedsiębiorstwa do odpowiednich norm. Posiadanie powyższego certyfikatu przez organizacje niesie za sobą wiele korzyści, między innymi:

 • wzmocnienie swojej pozycji na rynku,
 • potwierdzenie wysokiej jakości produktów bądź usług oferowanych przez organizację,
 • poprawa wizerunku i wiarygodności organizacji,
 • efektywniejsze wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości,
 • wzrost konkurencyjności organizacji na rynku,
 • zwiększenie wydajności pracy,
 • zwiększenie zadowolenia i zaufania klienta,
 • kształtowanie kultury jakości.

Te oraz wiele innych korzyści płynących z wdrożenia systemu zarządzania są dowodem na to, że organizacja dąży do ciągłego doskonalenia swoich metod zarządzania oraz posiada wysoki poziom świadomości swojego przedsiębiorstwa.

Nasze certyfikaty

Należąca do grupy ESG Sp. z o.o.

Odział w Szwecji ESG Sweden AB

Oddział w Norwegii ESG Norge AS

Oddział w Niemczech ESG Gerüstbau GmbH

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

monter_rusztowań_esg3_1

Jak prawidłowo rozstawić rusztowanie?

Jak zbudowane jest rusztowanie?

Wśród konstrukcji budowlanych wyróżniamy trzy najpopularniejsze rodzaje: rusztowanie elewacyjne, modułowe oraz jezdne, zwane również przejezdnymi. Posiadają one wiele elementów wspólnych, niemniej każdy z tych systemów składa się z pewnych części indywidualnych dla swojego rodzaju. Do podstawowych składowych rusztowań zaliczamy: podkłady i podstawki, ramy, pomosty (wraz z pomostami komunikacyjnymi, umożliwiającymi poruszanie się po różnych kondygnacjach rusztowania) oraz pionowe stężenia.

Wyżej wymienione elementy odpowiadają za konstrukcję rusztowań. Niemniej jednak, aby wykorzystanie tych systemów było bezpieczne, konieczne jest zamontowanie części utrudniających upadek z wysokości. Do takich elementów zależą: poręcze, krawężniki, ramki, oraz konsole wraz z ich podporami. Rusztowania jezdne, z racji swojej mobilności, zwykle są nieco niższe. Są również wyposażone w specjalne kółka z blokadami bezpieczeństwa, które umożliwiają ich łatwe przemieszczanie.

Rusztowanie – jak przebiega montaż?

Montaż rusztowania rozpoczynamy od przygotowania podłoża, na którym będziemy ustawiać rusztowanie. Przygotowanie to polega na utwardzeniu terenu. Drugim krokiem jest ustawienie podkładów i podstawek w odpowiedniej odległości, odpowiadającej dystansowi między ramami rusztowania. Kolejnym krokiem jest połączenie ram za pomocą poręczy i stężeń w taki sposób, aby tworzyły szkielet. Stężenia są ukośnymi elementami konstrukcji, stabilizującymi cały system. Do powstałego szkieletu konstrukcji należy przymocować pomsty, po których będziemy się poruszać.

Jak już wspomnieliśmy w poprzedniej części artykułu, zabezpieczenia są nieodzownym elementem każdego rusztowania, gdyż znacznie zmniejszają ryzyko upadku z dużej wysokości. Poręcze montowane są w przestrzeni zewnętrznej rusztowania oraz jeżeli odległość od ściany do pomostu jest większa niż 20 cm, należy zamontować również poręcze od wewnętrznej części rusztowania. Krawężniki, ramki, oraz konsole są kolejnymi zabezpieczeniami, które minimalizują ryzyko wypadku. Aby dodatkowo ochronić osoby znajdujące się zarówno na rusztowaniu, jak i w jego okolicy, istnieje możliwość zamontowania specjalnych siatek oraz daszków. Elementy te osłaniają teren na placu budowy przed spadającymi z góry odłamkami elewacji, materiałami budowlanymi czy nawet narzędziami.

Montaż rusztowań – jakie uprawnienia są potrzebne?

Mimo że rusztowania są powszechnie wykorzystywane przez osoby prywatne, np. do budowy domów mieszkalnych, ludzie, nieposiadający odpowiednich uprawnień, nie powinni zajmować się ich montażem. Aby być posiadaczem stosownego świadectwa oraz wpisu do książki operatora, które dają prawo do montażu rusztowań, należy przejść odpowiednie szkolenia oraz uzyskać pozytywny wyniku z testu po jego przebiegu.

Świadectwo oraz wpis nie są jedynymi dokumentami dopuszczającymi do legalnego rozstawiania rusztowania. Oprócz tego monter musi być posiadaczem aktualnych badań lekarskich. Potwierdzają one, że jest on zdolny do pracy na wysokości, oraz przejść odpowiednie szkolenia BHP. Mimo że wiele rusztowań opiera się na podobnym schemacie, monter powinien dobrze poznać wszystkie składane przez niego systemy. Tak, aby po rozłożeniu konstrukcje umożliwiały bezpieczne poruszanie się po nich, bez żadnych obaw o upadek z wysokości.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

monter_rusztowań_esg4_1

Jakie są rodzaje rusztowań?

Rusztowanie, czyli stabilna konstrukcja podczas remontu

Rodzaje rusztowań? Niezależnie od tego, czy samodzielnie podejmujemy się wykonania prac remontowo-modernizacyjnych na wysokości, czy zlecamy to zadanie wyspecjalizowanej ekipie remontowej, musimy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, wykorzystując właściwe rusztowania. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia możemy wykorzystać różne ich rodzaje.

Podstawową klasyfikacją jest podział rusztowań na konstrukcje typowe i nietypowe. Rusztowania typowe montuje się zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji, a konstrukcje te nie wymagają dodatkowej dokumentacji technicznej. Instalacja nietypowych nie jest natomiast ujęta w instrukcji i w tym przypadku konieczne jest sporządzenie dokumentacji projektowej.

Ze względu na sposób montażu oraz typ wykorzystania rusztowań możemy podzielić je również na rusztowania elewacyjne (ramowe), jezdne (przejezdne), modułowe, wiszące, wolnostojące oraz konstrukcje reklamowe.

Rusztowanie elewacyjne


Podczas przeprowadzania renowacji budynku zwykle wykorzystuje się jeden z najpopularniejszych rodzajów konstrukcji, jakim jest rusztowanie elewacyjne, zwane również fasadowym lub ramowym. Takie rusztowania zapewniają wysoki komfort pracy oraz bezpieczeństwo pracowników znajdujących się na wysokościach. Z tego typu konstrukcji korzystają zarówno deweloperzy, jak i osoby prywatne przeprowadzające remont elewacji domu.

Rusztowania elewacyjne wykonane z zastosowaniem najnowszych technologii stanowią stabilną konstrukcję wykorzystywaną na placu budowy. Jako podporę stosuje się podkłady najwyższej jakości z zachowaniem odpowiedniej odległości od uskoków bądź dużych nierówności terenu. W celu zachowania bezpieczeństwa podczas prac remontowo-modernizacyjnych stosuje się specjalne kotwy, za pomocą których mocuje się rusztowanie elewacyjne do ściany budynku. Ten rodzaj rusztowań jest odpowiedni, w przypadku konstrukcji wymagających zmian szerokości pomostów, zestawianych obok siebie ram lub zastępowaniu tych szerszych, na węższe.

Rusztowanie modułowe

Kolejnym rodzajem konstrukcji, wykorzystywanym podczas renowacji budynków jest rusztowanie modułowe. System ten jest zbudowany z wielu elementów. Po połączeniu tworzą przestrzenną konstrukcję. Podstawowym elementem rusztowania modułowego są pionowe stojaki. Wyposażone w rozety, umożliwiające zamontowanie pozostałych elementów tworzących konstrukcję.

Jako że rusztowanie modułowe umożliwia dowolne rozbudowywanie konstrukcji w wybranym kierunku. System ten jest często wykorzystywany podczas prac remontowo-modernizacyjnych w kościołach oraz innych budowlach o nieregularnych kształtach. Możliwości wykorzystania rusztowania modułowego jest wiele. Coraz częściej zdarza się, że jest ono stosowane, jako konstrukcja sceniczna, a nawet scenografia teatralna.

Rusztowanie jezdne

Niektóre prace remontowo-modernizacyjne nie wymagają wykorzystania wysokich konstrukcji zabezpieczających. Zdarza się, że potrzebujemy za to mobilnego systemu, który będziemy mogli szybko i sprawnie przemieszczać wzdłuż budynku poddawanego renowacji. W takim przypadku doskonałym rozwiązaniem może okazać się rusztowanie jezdne, zwane również przejezdnym. Jego zastosowanie ułatwia dotarcie do wyższych partii budowli przy jednoczesnej możliwości dowolnego przesuwania rusztowania.

Rusztowanie jezdne zbudowane jest z lekkiego i wytrzymałego materiału. Dzięki czemu możliwy jest jego łatwy transport. Jest to rodzaj rusztowania wieżowego, w którym w zależności od potrzeb możemy dostosować jego wysokość, poprzez dodanie odpowiedniej liczby poziomów. Mobilność rusztowania jezdnego zapewniają kółka, wyposażone w specjalne blokady, uniemożliwiające przesuwanie się systemu podczas wykonywania pracy. Aby szybko i sprawnie przemieścić konstrukcję, na dowolne miejsce, unikając jej demontażu i ponownego montażu, wystarczy zwolnić blokadę kół.

Rusztowanie wiszące

Jest to szczególny rodzaj rusztowań, który może być stosowany w miejscach, w których konieczne jest zastosowanie zabudowy zarówno długich, jak i rozległych powierzchniowo konstrukcji. Najważniejszą zaletą tego rusztowania jest fakt, że można je wykorzystać w miejscach, w których nie mogą powstać konstrukcje stojące.

Rusztowanie wiszące sprawdzi się wszędzie tam, gdzie podłoże na placu budowy nie jest wystarczająco nośne lub uniemożliwia ono posadowienie, konstrukcja nie może zostać zakotwiona, istnieje ryzyko zatamowania ruchu drogowego lub pieszego oraz w przypadkach, w których standardowo wykorzystywane rusztowanie stojące miałoby zbyt dużą wysokość.

Rusztowanie wolnostojące

Ten rodzaj rusztowania charakteryzuje się brakiem kotwienia do ściany budynku. Stabilność rusztowania wolnostojącego uzyskamy poprzez rozbudowanie jego podstawy. Zachowanie szczególnych zasad związanych z montażem tego rodzaju rusztowań jest bardzo ważne. Istotne jest, aby na wolnym powietrzu stosunek wysokości H do najmniejszej podstawy B nie był większy niż 3:1. W pomieszczeniach zamkniętych natomiast ten sam stosunek powinien wynosić 4:1.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esg_sdd2

ESG Group obdarowało Salezjański Dom Dziecka

ESG Group razem z Salezjańskim Domem Dziecka w Szczecinie

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat​

Nadszedł radosny czas świat, w związku z tym postanowiliśmy umilić ten wyjątkowy czas podopiecznym Salezjańskiego Domu Dziecka w Szczecinie. ESG Group wysłało swojego Mikołaja. Dzieciaki otrzymały małe darowizny, a my po raz kolejny udowodniliśmy, że razem potrafimy osiągnąć wiele!

Salezjański Dom Dziecka w Szczecinie

Jest to pierwszy Dom Dziecka Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie który został otwarty w 2006 roku. Zamieszkuje w nim dwunastu wychowanków. Dom działa na terenie kompleksu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szczecinie. Zamieszkują w nim dzieci w różnym wieku a każde z nich ma swoje marzenia i pasje. W każdym jest wiele ciepła i optymizmu. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc oraz poznać cały personel i te wspaniałe dzieciaki. Uśmiech na ich twarzach był bezcenny.

Święta z Mikołajem

23 grudnia, od samego rana trwały przygotowania. Nasi pracownicy wraz z Mikołajem którego stworzył nasz Strongman Grzegorz Szymański, odwiedziliśmy Salezjański Dom Dziecka w Szczecinie. Aby umilić dzieciom nadchodzące święta i spowodować uśmiech na ich twarzach elfy z ESG przygotowały paczki dla każdego z zamieszkujących placówkę dzieci. Mikołaj rozdał podopiecznym małe oraz większe prezenty i spędziliśmy razem miłe chwile. Nie ma dla nas nic milszego i wzruszającego jak radość w oczach dzieci. Tego dnia towarzyszyło nam wszystkim wiele emocji – był śmiech i były łzy wzruszenia. 

W ten magiczny czas pragniemy złożyć
życzenia ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
Niech ten czas będzie pełen ciepła i rodzinnej atmosfery.
Dużo radości, pogody ducha, spełnienia marzeń i wszelkiej
pomyślności, a także wielu sukcesów w nadchodzącym
nowym 2023 roku.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esg_rwt2

Rekrutacja w terenie! Gdańsk

Szukaliśmy montera rusztowań w Gdańsku

2 i 3 grudnia zespół rekruterów ESG Group zainicjował cykl spotkań ,,Rekrutacja w terenie”. Zaczęliśmy od pięknego nadmorskiego Gdańska w hotelu Hampton by Hilton Gdańsk Old Town. Odwiedzający nas, mogli poznać oferty pracy z różnych obszarów firmy.

Nie zabrakło również informacji o głównym obszarze działalności firmy, czyli stanowiskach monterów rusztowań. Poszukiwaliśmy monterów rusztowań do pracy na terenie Szwecji, Norwegii i Niemiec. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać bliżej kulturę firmy, atmosferę pracy oraz możliwości rozwoju wewnątrz organizacji.

ESG Group działa w myśl zasady, że siłą firmy są ludzie, którym przyświeca wspólna misja. O tym, jak wspieramy naszych pracowników oraz jak tworzymy społeczność, opowiadał nasz zespół. Zaangażowanie pracowników budujemy dzięki różnorakim inicjatywom akcjom wewnętrznym, a także przez działanie w zgodzie z naszymi wartościami i wspólne rozwijanie swoich pasji.

Rekrutacja w terenie

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami:

Szwecja – Monter rusztowań

Norwegia – Monter rusztowań

Niemcy – Monter rusztowań

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

monter rusztowań norwegia

Monter rusztowań Norwegia

monter rusztowań norwegia

Do naszego zespołu poszukujemy:

Monter rusztowań Norwegia

Pracuj jako monter rusztowań – Norwegia. ESG Group od 2016r. zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami w dziedzinie montażu oraz demontażu rusztowań. Dzięki zaangażowaniu i wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań ESG Group stało się firmą, z którą liczą się największe, globalne podmioty w Europie Zachodniej oraz Skandynawii. 

Współpracujemy z najbardziej wymagającymi klientami, którzy podczas realizacji projektów szczególną uwagę skupiają na bezpieczeństwie pracownika oraz dbaniu o środowisko miejsca pracy. Nasi pracownicy stoją w pierwszej linii jeśli chodzi o wizerunek oraz postrzeganie nas przez naszych zleceniodawców. Dbamy więc o wysoki poziom wiedzy i świadomości pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zapewniamy pracownikom środki ochrony osobistej najwyższej klasy.

Ze względu na stały rozwój firmy oraz rozpoczęcie nowych projektów, poszukujemy pracownika, który wesprze zespół w codziennej pracy na stanowisku monter rusztowań Norwegia.

monter rusztowań Norwegia - umowa o pracę

Umowa o pracę

monter rusztowań Norwegia - atrakcyjne wynagrodzenie

Atrakcyjne wynagrodzenie

monter rusztowań Norwegia - program szkoleń

Program szkoleń

monter rusztowań Norwegia - prywatna opieka medyczna

Prywatna opieka medyczna

monter rusztowań Norwegia - ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe

monter rusztowań Norwegia - dobra atmosfera

Dobra atmosfera

monter rusztowań Norwegia - system rotacujny

System rotacyjny

transport

Transport

zakwaterowanie

Zakwaterowanie

Odzież BHP

Program motywacyjny

Monter rusztowań Norwegia

Zakres obowiązków:    

 • montaż i demontaż rusztowań przemysłowych lub fasadowych,
 • pomoc przy załadunku i rozładunku rusztowań,
 • współpraca z kierownikiem budowy oraz brygadzistą w zakresie realizacji projektu budowlanego.

Wymagania: 

 • doświadczenie w zawodzie – warunek konieczny,
 • norweskie uprawnienia montera rusztowań – §17/46c,
 • norweski numer personalny – mile widziany,
 • prawo jazdy kat. B lub C- mile widziane,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie norweskiej umowy z ESG Norge AS,
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i kwalifikacji – od 210 nok/h,
 • bezpłatne zakwaterowanie w komfortowych warunkach, dojazdy, sprzęt oraz odzież do pracy,
 • prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • wsparcie koordynatora.

Zostań monterem rusztowań w Norwegii

Nasz Zintegrowany System Zarządzania w zakresie standardów QHSE wspomaga wdrażanie wytycznych polityki korporacyjnej i wspiera zrozumienie istoty odpowiedzialności firmy wobec pracowników, Klientów i społeczeństwa.

Aby sprostać standardom i wymogom grupa E.S.G. propaguje i wspiera zasadę otwartości i przejrzystości, jak również proces ciągłego doskonalenia w BHP i jakości.

W ramach ogólnego systemu zarządzania grupa E.S.G. posiada i wdraża procedury dotyczące jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dodatkowo obowiązki i przekazane siły robocze są dobrze określone, zanim jeszcze rozpoczniemy jakiś projekt od Klienta.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

Pracuj jako monter rusztowań – Norwegia

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esg stargi2

Targi pracy – Szczecin

Byliśmy na Targach Pracy w Szczecinie!

10 października zespół rekruterów ESG Group uczestniczył w Targi Pracy, zorganizowanych w Netto Arenie w Szczecinie. Odwiedzający nasze stoisko mogli poznać oferty pracy z różnych obszarów firmy.

Nie zabrakło również informacji o głównym obszarze działalności firmy, czyli stanowiskach monterów rusztowań. Uczestnicy Targów mieli okazję poznać bliżej kulturę firmy, atmosferę pracy oraz możliwości rozwoju wewnątrz organizacji.

ESG Group działa w myśl zasady, że siłą firmy są ludzie, którym przyświeca wspólna misja. O tym, jak wspieramy naszych pracowników oraz jak tworzymy społeczność, opowiadały nasze rekruterki również podczas Targów Pracy. Zaangażowanie pracowników budujemy dzięki różnorakim inicjatywom akcjom wewnętrznym, a także przez działanie w zgodzie z naszymi wartościami i wspólne rozwijanie swoich pasji.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esg_targi1

ESG i targi pracy w Szczecinie

Netto Arena 19.10.2022

Ponad tysiąc ofert pracy i blisko 90 pracodawców. To wszystko na Netto Arenie, największych targach pracy w regionie. Szukasz pracy? Przyjdź na Targi Pracy! ESG Group czeka właśnie na Ciebie!

Targi pracy w Szczecinie

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego oraz ESG Group zaprasza mieszkańców Pomorza Zachodniego na XVIII edycję największych targów pracy w regionie.

Targi Pracy organizowane przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego co roku przyciągają liczne grono pracodawców z ofertami pracy dla absolwentów, studentów oraz tych, którzy szukają zmiany w swoim zawodowym życiu. Nie inaczej będzie podczas tegorocznej odsłony wydarzenia.

Szeroki wachlarz ofert pracy

Na targach poszukiwani będą zarówno wysoce wykwalifikowani specjaliści, jak i pracownicy produkcyjni. Osoby z doświadczeniem zawodowym, chętni do przyuczenia, stażu czy praktyki. My również będziemy czekać na Ciebie z wieloma ofertami pracy.

Warto podkreślić, że Targi Pracy organizowane przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego to jedno z najważniejszych wydarzeń rekrutacyjnych na Pomorzu Zachodnim.

Zapraszamy już 19 października

Dodatkowo Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zaprasza na konferencję z serią prezentacji, wśród których znajdzie się miniwarsztat pt. „O czym pamiętać przed i w trakcje rozmowy kwalifikacyjnej”.

ESG Group oraz Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zaprasza na Targi Pracy już 19 października do Netto Areny. Będziemy czekać na uczestników w godz. 10-16.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

monter rusztowań Niemcy

Monter rusztowań Niemcy

monter rusztowań niemcy

Do naszego zespołu poszukujemy:

Monter rusztowań Niemcy

Pracuj jako monter rusztowań – Niemcy. ESG Group od 2016r. zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami w dziedzinie montażu oraz demontażu rusztowań. Dzięki zaangażowaniu i wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań ESG Group stało się firmą, z którą liczą się największe, globalne podmioty w Europie Zachodniej oraz Skandynawii. 

Współpracujemy z najbardziej wymagającymi klientami, którzy podczas realizacji projektów szczególną uwagę skupiają na bezpieczeństwie pracownika oraz dbaniu o środowisko miejsca pracy. Nasi pracownicy stoją w pierwszej linii jeśli chodzi o wizerunek oraz postrzeganie nas przez naszych zleceniodawców. Dbamy więc o wysoki poziom wiedzy i świadomości pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zapewniamy pracownikom środki ochrony osobistej najwyższej klasy.

Ze względu na stały rozwój firmy oraz rozpoczęcie nowych projektów, poszukujemy pracownika, który wesprze zespół w codziennej pracy na stanowisku monter rusztowań Niemcy.

monter rusztowań niemcy - umowa o pracę

Umowa o pracę

monter rusztowań niemcy - atrakcyjne wynagrodzenie

Atrakcyjne wynagrodzenie

monter rusztowań niemcy - program szkoleń

Program szkoleń

monter rusztowań niemcy - prywatna opieka medyczna

Prywatna opieka medyczna

monter rusztowań niemcy - ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe

monter rusztowań niemcy - dobra atmosfera

Dobra atmosfera

monter rusztowań niemcy - system rotacujny

System rotacyjny

transport

Transport

zakwaterowanie

Zakwaterowanie

Odzież BHP

Program motywacyjny

Monter rusztowań Niemcy

Zakres obowiązków:     

 • montaż i demontaż rusztowań przemysłowych lub fasadowych,
 • pomoc przy załadunku i rozładunku rusztowań,
 • współpraca z kierownikiem budowy oraz brygadzistą w zakresie realizacji projektu budowlanego.

Wymagania: 

 • doświadczenie w zawodzie – warunek konieczny,
 • SCC i VCA – mile widziane,
 • prawo jazdy kat. B lub C- mile widziane,
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i kwalifikacji,
 • bezpłatne zakwaterowanie w komfortowych warunkach, dojazdy, sprzęt oraz odzież do pracy,
 • prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • ubezpieczenie zdrowotne polskie i zagraniczne.

Zostań monterem rusztowań w Niemczech

Nasz Zintegrowany System Zarządzania w zakresie standardów QHSE wspomaga wdrażanie wytycznych polityki korporacyjnej i wspiera zrozumienie istoty odpowiedzialności firmy wobec pracowników, Klientów i społeczeństwa.

Aby sprostać standardom i wymogom grupa E.S.G. propaguje i wspiera zasadę otwartości i przejrzystości, jak również proces ciągłego doskonalenia w BHP i jakości.

W ramach ogólnego systemu zarządzania grupa E.S.G. posiada i wdraża procedury dotyczące jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dodatkowo obowiązki i przekazane siły robocze są dobrze określone, zanim jeszcze rozpoczniemy jakiś projekt od Klienta.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

Pracuj jako monter rusztowań – Niemcy

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

CIA22

ESG Group na CIA 2022

Nasi Koordynatorzy na CIA 2022

Ponownie trafiliśmy na Controlling Intelligence Adventure 2022 tym razem w Poznaniu. Co roku kongres skupia rzeszę wybitnych specjalistów. Nie tylko z zakresu controllingu i finansów, ale także zarządzania przedsiębiorstwem, sprzedaży i zaawansowanych technologii.

Wykłady, które inspirują i zmieniają podejście do zarządzania przedsiębiorstwami. Innowacyjne rozwiązania, nowoczesne technologie i wyzwania XXI wieku – z tym zmierzyliśmy się na kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV).

O Kongresie CIA 2022

Setki tysięcy firm na świecie walczy o przetrwanie w obliczu bardzo szczególnych wyzwań, które dzisiaj dotykają globalną gospodarkę. Pandemia pokazuje nam przede wszystkim, że nasza gospodarka wraz z globalnymi sieciami szybko osiąga swoje granice. Jej konfiguracja, nawet po wielu latach optymalizacji, podlega ciągłym zmianom. Po drugie, skala szoku, skala zmian jest na tyle duża, że nie da się ich łatwo wchłonąć. Bez względu na to, jak elastyczne są nasze organizacje. Załamania w różnych branżach są zbyt duże i zbyt trwałe, aby je zignorować lub zneutralizować. Dlatego właśnie teraz jest czas, aby działać! W związku z globalnymi wyzwaniami, podczas XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) podejmujemy próbę przedyskutowania nowej rzeczywistości finansów i controllingu. Podzielenia się między sobą naszymi doświadczeniami.

Światowe autorytety z obszaru controllingu i finansów

Dr Rita Niedermayr

Podczas XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) wystąpił Dr Rita Niedermayr, Członek zarządu w International Group of Controlling, Współautorka książki Controller Competence Model – A Guideline for Modern Controller Development with Model Competences Profiles. Międzynarodowa ekspertka w zakresie controllingu, finansów i księgowości oraz strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Jest redaktorem naczelnym magazynu CFO aktuell. Od 1990 roku Dyrektor Zarządzająca w Controller Institute, a od 2018 roku pełni rolę Associate Partner w EY Management Consulting. Podczas Kongresu Dr Rita Niedermayr zaprezentuje problematykę zrównoważonego rozwoju (Sustaiability) w finansach.

Marie-Luise Lehmann

Tematykę zwinności (Agile) w controllingu i finansach przedstawiła pionierka tego obszaru Marie-Luise Lehmann. Jest ona założycielką think-tanku Finance Goes Agile oraz współprowadzącą ekspercką grupę roboczą „Agile Controlling” w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Controllerów (ICV). Aktualnie pracuję na stanowisku Senior Manager Finance & Performance w Deloitte Consulting w Niemczech. Jest również prelegentem i wykładowcą tematyki zwinnych finansów na konferencjach i uniwersytetach.

Stefan Tobias

O serwicyzacji opowiedział nam współzarządzający think-tankiem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Controllerów (ICV) – Stefan Tobias – Partner kierujący Competence Center “Controlling & Finance” w Horváth & Partner GmbH. Ma on bardzo bogate doświadczenie praktyczne i realizował projekty związane z transformacją finansów w kilkunastu międzynarodowych grupach kapitałowych. Ponadto realizował projekty dotyczące projektowania i wdrażania procesów controllingowych, analiz strategicznych w korporacjach na całym świecie. Jego wystąpienie pt: “Controlling of Servitization – only new KPIs or do we have to think and act differently?” będzie doskonałą inspiracją dla uczestników Kongresu. Pokazującą istotę procesów controllingowych w modelach biznesowych opartych na serwicyzacji.

Nowe wyzwania

To, czego obecnie doświadczamy, w kontekście postępującego kryzysu w społeczeństwie i gospodarce, jest całkowicie bezprecedensowe w swojej formie i radykalnym charakterze. Żaden z menedżerów i controllerów, którzy są obecnie odpowiedzialni za losy swoich firm, nigdy wcześniej nie miał do czynienia z czymś podobnym. W rezultacie brakuje punktów odniesienia i specyficznego dla firmy doświadczenia w radzeniu sobie w tym krytycznym momencie. Celem kongresu CIA 2022 jest szeroka wymiana doświadczeń. Jest też podzieleniem się pomysłami, które mogą pomóc określić pozycję firmy i pokazać sposoby wyjścia z kryzysu.

W czasie kryzysu szybka i rygorystyczna ocena sytuacji, a następnie podjęcie działań, to najwyższe priorytety. Tak może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy controllerzy i menedżerowie będą ze sobą ściśle współpracować.

Aktualna sytuacja kryzysowa wyraźnie pokazała, że potrzebne są nowoczesne narzędzia informatyczne, które pozwalają na szybkie analizy scenariuszy oraz efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych. Menedżerowie zrozumieli potrzebę kompleksowej digitalizacji „jedynego źródła prawdy” oraz zapewnienia odpowiedniej jakości danych podstawowych. To wszystko sprawia, że technologie takie jak: Predictive Analytics (PA), Business Intelligence (BI), Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI) czy Machine Learning (ML) nie są odległą przyszłością, ale dzisiaj stanowią strategiczny punkt zainteresowania przedsiębiorstw.

Prawdopodobna ewolucja obecnej lub zbliżającej się sytuacji, w jakiej znajduje się nasza europejska gospodarka, a także gospodarka światowa, jest niezbadanym terytorium dla menedżerów i controllerów z ich dotychczasowym doświadczeniem w zarządzaniu kryzysowym. Obecnej krytycznej sytuacji nie można zrozumieć i zarządzać nią za pomocą środków, które stosowaliśmy w przeszłości. Dlatego podczas CIA 2022 poznaliśmy doświadczenia, które mogą pomóc naszej firmie poradzić sobie z tym bezprecedensowym momentem.

Wiele się nauczyliśmy

Podczas XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) otrzymaliśmy odpowiedzi na ważne pytania. Zebraliśmy niezbędne informacje i dowiedzieliśmy się jak rozwijać procesy controllingowe w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Poznaliśmy najlepsze osiągnięcia i technologie, które stosują dzisiaj przedsiębiorstwa oraz spotkaliśmy wartościowych profesjonalistów. CIA 2022 zmienia nasz pogląd na funkcjonowanie organizacji! Na rolę raportowania w strategii firmy, na rolę „kontrolerów” jako partnerów dla menadżerów, na rolę jaką odgrywają odpowiednio wygenerowane dane. Dziękujemy i polecamy menadżerom zgłębić temat, zrozumieć controlling i jego bardzo ważną rolę w organizacji. Nie zawiedliśmy się, odkryliśmy nowe obszary zdobywania kompetencji, zmieniliśmy spojrzenie na dane i raporty. Wspaniali Prelegenci, dyskusje, prezentacje, nowe trendy, technologie. Wspaniała organizacja! Widzimy się na pewno w 2023!

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esgz11_o

Dzień z życia montera rusztowań

Typowy dzień z życia montera rusztowań

W jednym z naszych ostatnich artykułów opisaliśmy, dlaczego warto pracować w branży rusztowań. Po przeczytaniu tamtego artykułu możesz zapytać, jak wygląda typowy dzień z życia montera rusztowań? Podobnie jak większość pracowników, nie można określić ilościowo każdego pojedynczego składnika dnia. Chociaż pewne aspekty będą również przyjemne, na przykład wznoszenie rusztowań i kontrole bezpieczeństwa są zawsze obecne, każdy dzień przynosi nowe i ekscytujące wyzwania. 

W ESG Group pomyśleliśmy, że spróbujemy swoich sił w tym pozornie niemożliwym zadaniu. Opiszmy więc szczegółowo, jak wygląda typowy dzień przeciętnego montera rusztowań. 

Lokalizacja pracy

Kiedy pracujesz w branży rusztowań, Twój dzień zaczyna się technicznie jeszcze przed przybyciem do pracy. 

Jak już wspomnieliśmy, cała branża rusztowań jest bardzo mobilna i wszechstronna. W zależności od zapotrzebowania Twoja praca może zaprowadzić Cię w różne miejsca. Jeśli nowy projekt wymaga pilnej pomocy, może zaistnieć konieczność zmiany lokalizacji w celu dostosowania jej do potrzeb klientów w krótkim czasie. 

Jest to jeden z wielu przywilejów lub korzyści płynących z pracy na rusztowaniach. Ponieważ nie jesteś przypięty do jednego miejsca, ta rola zapewnia Ci dużą elastyczność i różnorodność. Zapewnia to, że nigdy nie będziesz zmęczony ani znudzony jedną lokalizacją, projektem lub miejscem. 

Koledzy z pracy

Teraz ustaliłeś, gdzie będziesz pracować przez cały dzień i bezpiecznie dotarłeś na miejsce; będziesz chciał przywitać się ze współpracownikami. 

Wspólne poczucie koleżeństwa jest znane między kolegami z pracy w branży rusztowań. Jednym z wielu powodów tego jest fakt, że na co dzień okazuje się niewiarygodną ilość zaufania. W końcu powierzasz swoim współpracownikom swoje ogólne bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. 

Powitanie jest niezbędne dla poprawy zdrowia psychicznego i oczywiście z bardziej praktycznych powodów; w tym ilustrowanie kolegom z pracy tego, co masz w planie dnia i/lub tego, co planujesz zrobić z resztą dnia.

Wznoszenie rusztowań

W zależności od etapu projektu, nad którym aktualnie pracujesz; wtedy może być wymagane wzniesienie projektu rusztowania w całości. 

Proces wznoszenia może być dość zawiły i skomplikowany do wyjaśnienia. Chociaż istnieje wiele okrężnych sposobów dotarcia do tego samego celu końcowego; panuje powszechna zgoda co do tego, że wszyscy pracownicy są skutecznie wspierani przez swoich współpracowników, wszyscy pracownicy przeszli odpowiednie szkolenie, a zakład został poddany rygorystycznej kontroli pod kątem środków ostrożności. 

Rzeczywisty proces wznoszenia może zająć wiele dni. Ale kiedy konstrukcja jest już wzniesiona, najważniejsze jest, aby wszyscy pracownicy mieli pełne zaufanie do integralności rusztowania.  

Codzienne zadania

Na co dzień przeciętny monter rusztowań ma do wykonania wiele zadań. Podczas gdy codzienne czynności mogą się zmieniać i zmieniać z dnia na dzień w zależności od potrzeb firmy; pomyśleliśmy, że wymienimy kilka kluczowych zadań, które mogą być wykonywane przez monterów rusztowań: 

Układanie desek zabezpieczających i poszycia – każdy pomyślny i bezpieczny obiekt wymaga wystarczającej ilości poszycia. Deski muszą być solidnie zamocowane i wcześniej oczyszczone, aby zapewnić skuteczne działanie zabezpieczeń przed upadkiem.

Rozładunek odpowiedniego sprzętu – ze względu na charakter prowadzonej działalności większość konstrukcji musi być mobilna. Z tego powodu sprzęt musi być szybko rozładowywany w każdym nowym miejscu. 

Ustawianie słupów rusztowania – po pomyślnym rozładunku całego sprzętu może być konieczne zbudowanie słupów rusztowania. Słupy można konstruować poprzez wbijanie płyt podstawowych w podłogę w regularnych odstępach. Zapewnia to równomierne rozłożenie ciężaru rusztowania. Po zakończeniu słupy należy wsunąć jeden w drugi, aby uzyskać mocną i solidną konstrukcję słupa. 

Właściwe mocowanie rusztowania do konstrukcji – po wykonaniu wszystkich powyższych czynności można przystąpić do mocowania rusztowania do zamierzonej konstrukcji. 

Demontaż rusztowania

Po wykonaniu projektu zadaniem montera rusztowań jest demontaż konstrukcji. Demontaż rusztowania może wydawać się dość długim i żmudnym procesem, jednak już po kilku pierwszych realizacjach technika staje się znacznie prostsza. 

Powrót do domu

Rusztowanie to bardzo wymagająca i ośmielamy się to powiedzieć, przyjemna praca. Po typowym 8-godzinnym dniu po prostu żegnasz się ze współpracownikami i wracasz do domu. 

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.eu

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.eu

esgesgI2

ESG Group na Kaszubach

Wyjazd integracyjny ESG Group na Kaszuby

Pracownicy ESG Group ostatni weekend sierpnia spędzili bardzo aktywnie. Wszystko za sprawą wyjazdu integracyjnego na Kaszuby, a dokładnie do Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo w Wieżycy u podnóża Szczytu Wieżyca nad jeziorem Ostrzyckim.

Wyjazd firmowy to super okazja na integrację całego zespołu i poznanie się bliżej. Wyjazd tego typu odgrywa dużą rolę w poprawie efektywności, współpracy, wydajności oraz jakości pracy.

ESG Group stawia pracownika na pierwszym miejscu, dlatego dzięki takiej niezobowiązującej  wycieczce ważne jest aby cała załoga  zacieśniała  kontakty i więzi. Firma w ten sposób zyskuje wypoczętych i zadowolonych pracowników gotowych do działania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udany wyjazd! Wiemy że mamy super pracowników!

Kilka słów o miejscu

Koszałkowo jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych miejscowości na Kaszubach, zapewniającą znakomity wypoczynek zarówno latem jak i zimą. Latem do dyspozycji gości są niespotykane atrakcje na Kaszubach propagujące aktywny wypoczynek – m.in. trójkołowce, hulajnogi, moutainbord – deskorolka górska, zorbing, rowery, konie, nordic walking, spływy kajakowe. Zimą funkcjonuje tutaj największy na Pomorzu Ośrodek Narciarski Koszałkowo Wieżyca z bogatą infrastrukturą narciarską i świetnie utrzymanymi stokami.

Jezioro Ostrzyckie czyli przepływowe jezioro rynnowe na Pojezierzu Kaszubskim w powiecie kartuskim (województwo pomorskie). Położone jest w najatrakcyjniejszej części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego u podnóża Wieżycy i stanowi część szlaku wodnego „Kółko Raduńskie”. Wzdłuż wschodniej linii brzegowej jeziora przebiega Droga Kaszubska, a samo jezioro w kształcie podkowy opasa znajdujący się na zachodnim brzegu rezerwat przyrody Ostrzycki Las i poprzez wąskie przesmyki wodne łączy się z jeziorami Potulskim i Brodnem Wielkim. W sezonie letnim po Jeziorze Ostrzyckim pływa stateczek Białej floty „Stolem” a przez rynnę morenową jeziora przepływa Radunia. Urozmaicona krajobrazowo linia brzegowa jeziora osiąga całkowitą długość 20 kilometrów. Prowadzi tędy również turystyczny Szlak Kaszubski.

Kilka zdjęć

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

monter_rusztowan_szwecja_1

Monter rusztowań Szwecja

monter rusztowań szwecja

Do naszego zespołu poszukujemy:

Monter rusztowań Szwecja

Pracuj jako monter rusztowań – Szwecja. ESG Group od 2016r. zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami w dziedzinie montażu oraz demontażu rusztowań. Dzięki zaangażowaniu i wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań ESG Group stało się firmą, z którą liczą się największe, globalne podmioty w Europie Zachodniej oraz Skandynawii. 

Współpracujemy z najbardziej wymagającymi klientami, którzy podczas realizacji projektów szczególną uwagę skupiają na bezpieczeństwie pracownika oraz dbaniu o środowisko miejsca pracy. Nasi pracownicy stoją w pierwszej linii jeśli chodzi o wizerunek oraz postrzeganie nas przez naszych zleceniodawców. Dbamy więc o wysoki poziom wiedzy i świadomości pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zapewniamy pracownikom środki ochrony osobistej najwyższej klasy.

Ze względu na stały rozwój firmy oraz rozpoczęcie nowych projektów, poszukujemy pracownika, który wesprze zespół w codziennej pracy na stanowisku monter rusztowań Szwecja.

monter rusztowań szwecja - umowa o pracę

Umowa o pracę

monter rusztowań szwecja - atrakcyjne wynagrodzenie

Atrakcyjne wynagrodzenie

monter rusztowań szwecja - program szkoleń

Program szkoleń

monter rusztowań szwecja - prywatna opieka medyczna

Prywatna opieka medyczna

monter rusztowań szwecja - ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe

monter rusztowań szwecja - dobra atmosfera

Dobra atmosfera

monter rusztowań szwecja - system rotacujny

System rotacyjny

transport

Transport

zakwaterowanie

Zakwaterowanie

Odzież BHP

Program motywacyjny

Monter rusztowań Szwecja

Zakres obowiązków:  

 • montaż i demontaż rusztowań przemysłowych lub fasadowych,
 • pomoc przy załadunku i rozładunku rusztowań,
 • współpraca z kierownikiem budowy oraz brygadzistą w zakresie realizacji projektu budowlanego.

Wymagania: 

 • doświadczenie w zawodzie – warunek konieczny,
 • szwedzkie uprawnienia montera rusztowań – STAR lub STIB,
 • prawo jazdy kat. B lub C- mile widziane,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i kwalifikacji,
 • bezpłatne zakwaterowanie w komfortowych warunkach, dojazdy, sprzęt oraz odzież do pracy,
 • prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • ubezpieczenie zdrowotne polskie i zagraniczne.

Zostań monterem rusztowań w Szwecji

Nasz Zintegrowany System Zarządzania w zakresie standardów QHSE wspomaga wdrażanie wytycznych polityki korporacyjnej i wspiera zrozumienie istoty odpowiedzialności firmy wobec pracowników, Klientów i społeczeństwa.

Aby sprostać standardom i wymogom grupa E.S.G. propaguje i wspiera zasadę otwartości i przejrzystości, jak również proces ciągłego doskonalenia w BHP i jakości.

W ramach ogólnego systemu zarządzania grupa E.S.G. posiada i wdraża procedury dotyczące jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dodatkowo obowiązki i przekazane siły robocze są dobrze określone, zanim jeszcze rozpoczniemy jakiś projekt od Klienta.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

Pracuj jako monter rusztowań – Szwecja

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esg_warta3

Ubezpieczenia grupowe w ESG Group

Program ochrony zdrowia i życia WARTA ubezpieczenia razem z ESG Group

Uruchomiliśmy dla naszych Pracowników program ochrony zdrowia i życia WARTA, ubezpieczenia ze składką 55,00zł  miesięcznie.

W biurze czekają na Was gotowe formularze przystąpienia do ubezpieczenia – pomocy w wypełnieniu udzielamy również pod numerem telefonu +48 788 063 666

Warunki jakie nam zaproponowano są jednymi z najlepszych na rynku, więc zapraszamy do skorzystania z oferty ubezpieczenia.

OCHRONA OBEJMUJE WYPŁATĘ ZA:

 • Niezdolność do pracy aż 50 000 zł !
 • Pobyt w szpitalu z powodu wypadku w pracy lub w czasie wolnym aż 300-500zł dziennie!
 • Pobyt w szpitalu z powodu choroby aż 100 zł dziennie
 • Śmierć własną lub członka rodziny
 • Urodzenie dziecka
 • Leczenie, operacje i rehabilitację
 • Ubezpieczenie dzieci w wieku od 1-25 roku życia
 • Oraz wiele innych które przedstawiamy poniżej

Ubezpieczenia – Zdarzenia

Śmierć

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy250 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego150 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy150 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku100 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu100 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zachorowania na nowotwór60 000
Śmierć ubezpieczonego50 000
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego70 000
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku40 000
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku udaru lub zawału20 000
Śmierć małżonka lub partnera10 000
Śmierć dziecka w wyniku wypadku komunikacyjnego15 000
Śmierć dziecka w wyniku wypadku10 000
Śmierć dziecka [brak górnej granicy wiekowej]5 000
Śmierć noworodka2 000
Śmierć rodzica, rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego10 000
Śmierć rodzica małżonka lub rodzica partnera w wyniku wypadku6 000
Śmierć rodzica, rodzica małżonka lub partnera2 000
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego2 000
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego oraz przez małżonka/partnera20 000

Narodziny

Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną4 000
Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia [8pkt i mniej w skali Apgar]3 000
Urodzenie się dziecka w wyniku ciąży mnogiej2 500
Urodzenie się dziecka2 000

Utrata zdrowia

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego 1%500
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy 1%400
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku 1%300
Niezdolność do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego40 000
Niezdolność do pracy w wyniku wypadku przy pracy50 000
Niezdolność do pracy w wyniku wypadku20 000
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ubezpieczonego10 000
Poważne zachorowania ubezpieczonego, katalog rozszerzony [56 chorób]5 000
Poważne zachorowania ubezpieczonego, katalog infekcyjny [12 chorób]3 000
Poważne zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową6 000

Leczenie

Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy8 000
Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego7 000
Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku5 000
Operacje ubezpieczonego w wyniku choroby [758 operacji]2 000
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego5 000

Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego

za dzień pobytu w wyniku wypadku300
za dzień pobytu w wyniku choroby [pobyt płatny od pierwszego dnia]100
za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy500
za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego400
za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy400
za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu200
za dzień rekonwalescencji [max 30 dni zwolnienia po pobycie w szpitalu]50
Pobyt na OIOM w wyniku wypadku lub choroby1 000
Pobyt w sanatorium200
Pobyt na oddziale rehabilitacyjnym200

Rehabilitacja, pomoc medyczna i koszty leczenia

Karnet fitness po ciąży1 000
Wizyta położnej150
Dostawa leków2x 250
Badania medyczne po wypadku2x 1 000
Transport medyczny5x 1 000
Wizyta lekarska związana z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem3x 300
Wizyta pielęgniarki2x 150
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji2x 700
Zakup i wypożyczenie sprzętu do rehabilitacji2x 700
Dostawa sprzętu do rehabilitacji2x 500
Karnet fitness po wypadku1 000
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna w razie hospitalizacji dziecka1 000
Prywatne lekcje dla dziecka2x 400
Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi2x 900
Pokrycie kosztów wizyty oraz noclegu dla najbliższych podczas pobytu w szpitalu450
Opieka domowa po hospitalizacji2x 500
Transport i naprawa uszkodzonego roweru po wypadku2x 1 000
Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej3x 250
Zdrowotne usługi informacyjneBEZ LIMITU
Infolinia w czasie ciążyBEZ LIMITU

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esgz9_optimized

Jakie cechy do pracy na rusztowaniach

Jakie cechy są potrzebne do pracy na rusztowaniach

Jakie cechy do pracy na rusztowaniach? W wielu naszych poprzednich artykułach pisaliśmy o tym, co tak naprawdę wiąże się z pracą na rusztowaniach, a także o tym, jaki rodzaj osoby najlepiej nadaje się do pracy na rusztowaniach. Długa kariera w rusztowaniach może być bardzo satysfakcjonująca i przyjemna dla wielu, którzy wybierają ścieżkę kariery. Nie wyszczególniliśmy jednak, jakie konkretne kryteria należy spełnić, zanim zaczniesz rozważać rozpoczęcie budowy rusztowań. 

Chociaż bardzo trudno jest wskazać konkretny opis stanowiska; to dlatego, że role mogą mieć wiele złożoności i obowiązków, zrobimy co w naszej mocy, aby opisać idealnego montera rusztowań. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co trzeba zrobić, aby zostać monterem rusztowań, wyszczególnimy niektóre z różnych atrybutów, których możesz potrzebować, aby zostać monterem rusztowań.  

Interpersonalność i komunikatywność

Zaczynamy od najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych umiejętności miękkich. Aby właściwie podjąć się jakiejkolwiek pracy, musisz być w stanie szybko i skutecznie komunikować się z innymi. Ponieważ stawianie rusztowań to głównie praca zespołowa, komunikacja ma ogromne znaczenie dla bezpiecznego i wydajnego wykonywania codziennych zadań. 

Wygoda pracy na wysokościach

Może to być oczywiste, ale jeśli nie czujesz się komfortowo pracując na wysokościach, być może kariera na rusztowaniach nie jest dla Ciebie. Ze względu na charakter prowadzonej działalności monterzy rusztowań są zobowiązani do pracy na wysokości. Wynika to w dużej mierze z faktu, że wysokie budynki wymagają pracy na dużych wysokościach. 

Dobre zdrowie fizyczne

Niedawno poruszyliśmy kwestię, w jaki sposób od monterów rusztowań wymaga się dobrej kondycji fizycznej. Od monterów rusztowań wymaga się wykonywania wielu ciężkich prac i pozostawania na nogach przez cały dzień. Oznacza to, że najważniejsza jest dobra siła fizyczna i sprawność fizyczna. 

Znajomość przepisów BHP

W wielu naszych poprzednich blogach szczegółowo opisywaliśmy znaczenie przepisów BHP na rusztowaniach. Wznoszenie rusztowań i praca na rusztowaniach może być zadaniem bardzo ryzykownym. W związku z tym należy przestrzegać odpowiednich procedur. Aby bezpiecznie pracować na rusztowaniach, należy znać i dokładnie rozumieć wszystkie przepisy BHP. 

Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa

Kontynuując ładnie nasze poprzednie punkty dotyczące bezpieczeństwa pracy, pracownicy w branży rusztowań będą wymagać dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ponieważ pracownicy będą pracować z ciężkimi elementami i na dużych wysokościach, będą musieli zapewnić dobrą koordynację ręka-oko, aby uniknąć wypadków. 

Umiejętność rozumienia rysunków technicznych

W branży rusztowań powstaje wiele rysunków technicznych zawierających szczegółowe plany rusztowań dla projektu. Dlatego potencjalny monter rusztowań może być zobowiązany do zrozumienia szczegółowych rysunków technicznych. 

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.eu

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.eu

es16

Mistrzostwa Polski Strongman

Starcie tytanów Strongman w parach razem z ESG

W niedzielne popołudnie (17 lipca) byliśmy w urokliwym Trzebiatowie. Miasto w województwie zachodniopomorskim, nad rzeką Regą, w odległości 8 km od Morza Bałtyckiego. ESG wspierało Mistrzostwa Polski Strongman w parach. Jak się przekonaliśmy na własne oczy, zawody Strongman wymagają od zawodnika wszechstronnego przygotowania oraz połączenia siły, wytrwałości, zwinności i koordynacji.

Rywalizowało dziesięciu siłaczy połączonych w pary

To była pełna sportowych emocji i trzymania kciuków niedziela w Trzebiatowie. Na stadionie miejskim w sześciu konkurencjach rywalizowało w parach:

– Grzegorz Szymański i Dawid Pakulski;

– Dariusz Błaszczyk i Rafał Kobylarz;

– Maciej Hirsz i Tomasz Lademann;

– Dariusz Wejer i Mariusz Dorawa;

– Sebastian Kurek i Paweł Piskorz.

Skład sędziowski również stał na wysokim poziomie w postaci Mariusza Pudzianowskiego – utytułowanego strongmana oraz zawodnika MMA. Do tego Sławomir Toczek, Konrad Karwat i Sławomir Orzeł.

Na siłaczy czekało sześć konkurencji

Konkurencje w których zawodnicy rywalizowali w zawodach to:
Załadunek kul – załadunek sześciu kul o różnej masie wykonanych z betonu na podest.

Martwy ciąg – wykonuje się podnosząc sztangę, oś apollona lub platformę z ziemi do momentu, w którym plecy i nogi ćwiczącego są całkowicie wyprostowane, barki odciągnięte do tyłu.

Spacer farmera – zadaniem zawodnika jest podniesienie z podłoża ciężaru (tzw. „walizek”) i pokonaniu z obydwoma dystansu.

Spacer drwala – Zadaniem zawodnika jest podniesienie oburącz ciężar z podestu i przeniesienie go na jak najdłuższym dystansie.

Waga płaczu – zadaniem zawodnika jest utrzymanie ciężaru w wyprostowanych rękach, odchylonych od ciała o kąt około 90 stopni, w jak najdłuższym czasie.

Schody równoległe – wielokrotne podniesienie z podłoża ciężaru, zwanego „sztabką” i umieszczenie go na stopniach powyżej poziomu podłoża, w jak najkrótszym czasie.

ESG na zawodach.

Nasza firma była sponsorem konkurencji o nazwie schody równoległe. Zadaniem zawodnika jest podniesienie z podłoża ciężaru zwanego,, sztabką”. Umieszczenie go na stopniach powyżej poziomu podłoża, w jak najkrótszym czasie. Ciężar ma formę stalowego prostopadłościanu z uchwytem na dłonie ponieważ zawodnik podnosi go oburącz. W Gryficach zastosowany został wariant z wzrastającym obciążeniem, zawodnik wnosi kilka ciężarów − pojedynczo − na wysokość kilku stopni. Ciężary mają różną masę. Po dojściu na szczyt schodów, zawodnik schodzi po kolejny ciężar. Konkurencję rozgrywa się od ciężaru najmniejszego, do największego.

Załoga firmy ESG z miłą chęcią obserwowała poczynania zawodników oraz mocno dopingowała siłaczom. Pogoda dopisała pomimo wielu obaw a my bawiliśmy się świetnie. Warto wspierać polskich sportowców oraz tego typu zawody sportowe. Miło było kibicować czołówce najsilniejszych mężczyzn w Polsce.

Wyniki Mistrzostw Polski w parach

Zwycięzcami został nasz team Grzegorz Szymański i Dawid Pakulski. Brawo Panowie! Na miejscu drugim uplasowali się Maciej Hirsz i Tomasz Lademann, zaś trzeci wynik zajęli Sebastian Kurek i Paweł Piskorz.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom zaciętej walki i wytrwałości.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esgz7_optimized

Bezpieczeństwo na rusztowaniach

Dlaczego bezpieczeństwo jest tak ważne na rusztowaniach

Zdrowie i bezpieczeństwo w branży rusztowań jest bardzo ważne. Chociaż w tym zawodzie obowiązują jedne z najlepszych przepisów BHP na świecie, miejsce pracy wciąż stwarza wiele wyzwań. Z tego powodu mogą wystąpić niebezpieczne okoliczności. 

Wznoszenie i konserwacja rusztowań może wiązać się z wieloma różnymi rodzajami zagrożeń, które skutkują urazami. Będąc ugruntowaną firmą, rozumiemy znaczenie zdrowia i bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo osobiste

Zaczynając od prawdopodobnie najbardziej oczywistych powodów, jest fakt, że bezpieczeństwo osobiste jest bardzo ważne, jeśli chodzi o budowę. Kiedy pracownik przychodzi do pracy, jedną z wielu rzeczy, jakich oczekuje, jest poczucie bezpieczeństwa w pracy.

Pracownicy powinni nie tylko pracować wydajniej, ale mieć bezpieczniejsze środowisko pracy, co drastycznie poprawi zdrowie psychiczne pracowników. 

Wydajność pracy

Kiedy pracownik przechodzi szkolenie BHP, nie tylko lepiej rozumie aspekty BHP swojej pracy, ale także bardziej dogłębnie rozumie swoje role. 

Bezpośrednim skutkiem tego jest to, że ich metody pracy mogą być znacznie bardziej efektywne i dokładniejsze. 

Akredytacje

Dokładnie stosując praktyki BHP, uzyskasz rewelacje i prestiżowe akredytacje regulacyjne. 

To fantastyczny sposób na zilustrowanie, jak niesamowita jest Twoja firma. Zapewnia to również bardzo potrzebną wagę potencjalnym klientom.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.eu

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.eu

esgesg1d

World’s Strongest Man 2022

Nasz czlowiek na World`s Strongest Man 2022

Mistrzostwa World’s Stronggest Man (WSM) 2022 gdzie jedynym reprezentantem Polski jest Wspierany przez ESG Group Grzegorz Szymański. WSM 2022 odbyły się w dniach 24-29 maja 2022 roku w Sacramento, California.

Nasz człowiek Grzegorz Szymański rywalizował z najlepszymi na świecie. Nie udało się awansować do ścisłego finału jednak musimy pogratulować popularnemu Szymanowi godnego reprezentowania naszego kraju. Polak znalazł się w mocnej grupie eliminacyjnej, w której rywalizował z Adam Bishop, Trey Mitchell, Oleksii Novikov, Mika Torro oraz Rob Kearney.

Zwycięsca 27-latek Tom Stoltman zdobył swój drugi tytuł po zaciętej walce z Ukraińcem Ołeksijem Nowikowem. Stoltman jest pierwszym zwycięzcą back-to-back od 2016 roku i dziesiątym człowiekiem, który wygrał więcej niż jedno WSM. 

Podium to: Tom Stoltman, Martins Licis i Oleksii Novikov.

World’s Strongest Man

W 1977r. zadano pytanie… Kto jest najsilniejszym człowiekiem na świecie? Od tego czasu mistrzostwa decydują o tym, kto jest najsilniejszy z nich wszystkich.

Od powstania WSM Zawodnicy z całego świata, którzy popychają swoje ciała do granic możliwości, z każdym rokiem, stawali się silniejsi niż rok wcześniej. Dlaczego oni to robią? To pytanie może nigdy nie znaleźć odpowiedzi, ale wiemy, że rok do roku jest to rozstrzygane. Bez wątpienia człowiek na pierwszym miejscu zawodów jest naprawdę najsilniejszy. 30 sportowców, którzy dają z siebie wszystko w dążeniu do tytułu najsilniejszego człowieka świata.

Co należy wiedzieć o WSM 2022?

Jeśli nie jesteś zagorzałym fanem strongmana, możesz nadal cieszyć się emocjami rywalizacji. Oto, co musisz wiedzieć o tegorocznym programie, aby nadążyć za lokalnymi kolegami z siłowni.

 • Jedyny Polak na WSM 2022. 13 kwietnia 2022 roku World’s Strongest Man ogłosił, że Grzegorz Szymański jest zawodnikiem w konkursie World’s Strongest Man 2022, odbywającym się w Sacramento w Kalifornii, w dniach 24-29 maja.
 • Kim jest popularny Szyman. Grzegorz Szymański jest polskim siłaczem. Urodzony w 1983 roku Szymański ma 39 lat, w trakcie udziału w WSM 2022. Będzie to jego czwarty WSM; Szymański zajął ósme miejsce w 2016 roku. ( Brian Shaw zdobył na tych zawodach swój czwarty tytuł WSM). Warto zauważyć, że będzie to również pierwszy konkurs Szymańskiego od 2017 roku.
 • Powracającym mistrzem jest Tom StoltmanW zeszłym roku pokonał czterokrotnego zwycięzcę WSM Briana Shawa w epickim starciu Atlas Stone, aby zdobyć upragnione trofeum Barry’ego Franka i zostać pierwszym Szkotem, który wygrał to wydarzenie. Wygrał trzema punktami — 45,5 do 42,5. 
 • To już drugi rok serialu w Sacramento i dziewiąty w Kalifornii. W 2021 roku WSM podpisał umowę z Komisją Sportu Visit Sacramento (VSSC). W ramach umowy Sac-Town gościło program w 2021, 2022. 

Jak zdobywa się tytuł

Punktacja WSM jest dość prosta. Pierwsze miejsce może zdobyć tyle punktów, ile jest konkurentów. W etapie kwalifikacyjnym możesz zdobyć maksymalnie sześć punktów (ponieważ w każdej grupie jest sześciu zawodników). Pierwsze miejsce otrzymuje sześć punktów; drugi dostaje pięć i tak dalej. W Finale, w którym będzie łącznie 10 zawodników, pierwsze miejsce otrzymuje 10 punktów; drugi dostaje dziewięć, trzeci dostaje osiem i tak dalej. 

W przypadku remisu punkty są dzielone. Jeśli dwóch zawodników zremisuje na drugim miejscu, zsumujesz punkty za drugie i trzecie miejsce i podzielisz przez dwa. Tak więc w finałach WSM dwóch sportowców, którzy zremisują na drugim miejscu, zdobywa po 8,5 punktu (dziewięć plus osiem podzielonych przez dwa). 

Wydarzenia WSM 2022

Oto pełna lista wydarzeń na wszystkie trzy dni etapu kwalifikacyjnego oraz dwudniowego finału:

Pierwszy dzień – Runda kwalifikacyjna 1

 • Loading Race 
 • Deadlift Ladder

Drugi dzień – Runda kwalifikacyjna 2

 • Car Walk
 • Log Lift

Trzeci dzień – Runda kwalifikacyjna 3

 • Wrecking Ball Hold
 • Stone Off

Finał – dzień pierwszy

 • KNAACK Giant’s Medley
 • Deadlift
 • Flintstone Barbell   

Finał – dzień drugi

 • Bus Pull 
 • Reign Total Body Fuel Power Stairs
 • Atlas Stones

Wyniki pierwszego dnia WSM 2022

Deadlift Ladder

Każdy sportowiec ma za zadanie wykonać martwy ciąg pięciu sztang o rosnącej wadze: 300 kilogramów (660 funtów), 320 kilogramów (705 funtów), 340 kilogramów (750 funtów), 360 kilogramów (795 funtów) i 380 kilogramów (840 funtów).

Grupa 1

 1. Tom Stoltman  — Pięć powtórzeń w 51,46 sekundy
 2. Kevin Faires  — Cztery powtórzenia w 45,89 sekundy
 3. Aivars Šmaukstelis  — Cztery powtórzenia w 55,91 sekundy
 4. Andy Black  — Cztery powtórzenia w 1:02
 5. Gabriel Rhéaume  — Cztery powtórzenia w 1:09.50 
 6. Manuel Angulo  — Trzy powtórzenia w 38,62 sekundy

Grupa 2

 1. Mitchell Hooper  — Pięć powtórzeń w 31,21 sekundy
 2. Bobby Thompson  — Pięć powtórzeń w 42,56 sekundy
 3. Gabriel Peña  — Pięć powtórzeń w 52,53 sekundy
 4. Mark Felix  — Cztery powtórzenia w 28,64 sekundy
 5. Brian Shaw  — Cztery powtórzenia w 32,36 sekundy
 6. Konstantine Janashia  — Trzy powtórzenia w 19,05 sekundy

Grupa 3

 1. Oleksii Novikov  — Pięć powtórzeń w 35,64 sekundy
 2. Adam Bishop  — Pięć powtórzeń w 37,44 sekundy
 3. Trey Mitchell  — Pięć powtórzeń w 59 sekund
 4. Rob Kearney  — Cztery powtórzenia w 41,28 sekundy
 5. Mika Törrö  — Dwa powtórzenia w 26,65 sekundy
 6. Grzegorz Szymański  — Dwa powtórzenia w 26,91 sekundy

Grupa 4

 1. Martins Licis — Pięć powtórzeń w 43,51 sekundy
 2. Gavin Bilton — Pięć powtórzeń w 52,28 sekundy
 3. Shane Flowers  — Cztery powtórzenia w 36,39 sekundy
 4. Maxime Boudreault — Trzy powtórzenia w 21,12 sekundy
 5. Pavlo Kordiyaka  — Trzy powtórzenia w 38,50 sekundy
 6. Nedžmin Ambešković  — Trzy powtórzenia w 45,45 sekundy

Grupa 5

 1. Luke Stoltman — Cztery powtórzenia w 42,87 sekundy
 2. Kelvin De Ruiter  — trzy powtórzenia w 56,44 sekundy
 3. Jean-Stephen Coraboeuf  — Cztery powtórzenia w 53,87 sekundy
 4. Kim Ujarak  — Cztery powtórzenia w 56,48 sekundy
 5. Eythor Ingolfsson Melsted  — Trzy powtórzenia w 40,88 sekundy

Loading Race

Sportowcy mają za zadanie załadować pięć narzędzi — kamień atlasowy, kowadło o wadze 275 funtów, a następnie dwa worki z piaskiem i beczkę, wszystkie ważące 265 funtów.

Grupa 1

 1. Tom Stoltman  — Pięć narzędzi, 38,39 sekundy
 2. Kevin Faires  — Pięć narzędzi, 43,36 sekundy
 3. Aivars Šmaukstelis  — Pięć narzędzi, 44,37 sekundy
 4. Andy Black  —Pięć narzędzi, 50,81 sekundy
 5. Gabriel Rhéaume  — Pięć narzędzi, 53,39 sekundy
 6. Manuel Angulo  — Cztery narzędzia, 70 sekund

Grupa 2

 1. Mitchell Hooper  — Pięć narzędzi, 38,31 s
 2. Brian Shaw  — Pięć narzędzi, 45 sekund
 3. Gabriel Peña  — Pięć narzędzi, 45,88 sekund
 4. Konstantine Janashia — Pięć narzędzi, 49,47
 5. Bobby Thompson  — Pięć narzędzi, 49,70 s
 6. Mark Felix  — Pięć narzędzi, 54,96 s

Grupa 3

 1. Ołeksij Nowikow  — Pięć narzędzi, 37,25 s
 2. Adam Bishop  — Pięć narzędzi, 45,85 sekund
 3. Mika Törrö  — Pięć narzędzi, 47,84 sekundy
 4. Trey Mitchell  — Pięć narzędzi, 48,76 s
 5. Rob Kearney  — Pięć narzędzi, 54,62 sekundy
 6. Grzegorz Szymański  — Cztery narzędzia, 29,89 sekundy

Grupa 4

 1. Martins Licis  — Pięć narzędzi, 37,73 sekundy
 2. Maxime Boudreault  — Pięć narzędzi, 40,68 s
 3. Pavlo Kordiyaka  — Pięć narzędzi, 43,70 s
 4. Gavin Bilton  — Pięć narzędzi, 45,76 sekundy
 5. Shane Flowers  — Pięć narzędzi, 48,70 sekund
 6. Nedžmin Ambešković  — Jedno narzędzie, 10,2 sekundy

Grupa 5

 1. Luke Stoltman  — Pięć narzędzi, 37,95 sekundy
 2. Kelvin De Ruiter  — Pięć narzędzi, 39,18 sekundy
 3. Eythor Ingolfsson Melsted  — Pięć narzędzi, 49,69 s
 4. Jean-Stephen Coraboeuf  — Pięć narzędzi, 52,70 s
 5. Evan Singleton  — Pięć narzędzi, 1:08
 6. Kim Ujarak  — Cztery narzędzia, 34,49 sekundy

Wyniki drugiego dnia WSM w 2022 r.

Log Lift

Każdy sportowiec ma podnieść 145 kilogramów (320 funtów) wykonując jak najwięcej powtórzeń w 75 sekund.

Grupa 1

 1. Tom Stoltman  — Osiem powtórzeń
 2. Kevin Faires  — Siedem powtórzeń
 3. Gabriel Rhéaume  — Sześć powtórzeń
 4. Aivars Šmaukstelis  — Cztery powtórzenia
 5. Andy Black  — Zero powtórzeń
 6. Manuel Angulo  — Zero powtórzeń

Grupa 2

 1. Bobby Thompson  — Osiem powtórzeń
 2. Mitchell Hooper  — Siedem powtórzeń
 3. Brian Shaw  — Siedem powtórzeń (T-sekunda)
 4. Konstantine Janashia  — Pięć powtórzeń
 5. Gabriel Peña  — Jedna rep
 6. Mark Felix  — Zero powtórzeń

Grupa 3

 1. Ołeksij Nowikow  — Dziewięć powtórzeń
 2. Trey Mitchell  — Dziewięć powtórzeń (pierwsze T)
 3. Adam Bishop  — Siedem powtórzeń
 4. Rob Kearney  — Sześć powtórzeń
 5. Grzegorz Szymański  — Trzy powtórzenia
 6. Mika Törrö  — Dwa powtórzenia

Grupa 4

 1. Maxime Boudreault  — Dziesięć powtórzeń
 2. Pavlo Kordiyaka  — Dziewięć powtórzeń
 3. Martins Licis  — Dziewięć powtórzeń (T-sekunda)
 4. Gavin Bilton  — Siedem powtórzeń
 5. Nedžmin Ambešković  — Dwa powtórzenia
 6. Shane Flowers — wycofał się

Grupa 5

 1. Luke Stoltman  — 10 powtórzeń
 2. Eythor Ingolfsson Melsted  — Osiem powtórzeń
 3. Jean-Stephen Coraboeuf  — Siedem powtórzeń
 4. Kim Ujarak  — Sześć powtórzeń
 5. Kelvin De Ruiter  — Jeden przedstawiciel
 6. Evan Singleton  — Jedno powtórzenie (T-piąte) 

Car Walk

Sportowcy musieli nosić Volkswagena Buga ważącego 430 kilogramów (950 funtów) po 20-metrowej trasie tak szybko, jak to możliwe.

Grupa 1

 1. Tom Stoltman  — 14,65 sekund
 2. Gabriel Rhéaume  — 16,44 sekundy
 3. Kevin Faires  — 19,32 sekundy
 4. Aivars Šmaukstelis  — 19,91 sekund
 5. Andy Black  — 32,71 sekundy
 6. Manuel Angulo  — 60 sekund

Grupa 2

 1. Mitchell Hooper  — 11,64 sekundy
 2. Mark Felix  — 13,96 sekund
 3. Bobby Thompson  — 16.05 sekund
 4. Konstantine Janashia  — 18,16 sekund
 5. Brian Shaw  — 19,97 sekundy
 6. Gabriel Peña  —  nie dokończył

Grupa 3

 1. Rob Kearney  — 11,63 sekundy
 2. Grzegorz Szymański  — 14,26 sekundy
 3. Ołeksij Nowikow  — 15,23 sekundy
 4. Trey Mitchell  — 19,24 sekundy
 5. Adam Biskup  — 23,38 sekundy
 6. Mika Törrö  —  nie dokończył

Grupa 4

 1. Pawło Kordijaka  — 12,92 sekundy
 2. Martins Licis  — 18,93 sekundy
 3. Gavin Bilton  — 23,67 sekundy
 4. Maxime Boudreault  — 49,28 sekund
 5. Nedžmin Ambešković  —  nie dokończył
 6. Shane Flowers — wycofał się

Grupa 5

 1. Evan Singleton  —9,86 sekundy
 2. Luke Stoltman  — 16,65 sekundy
 3. Jean-Stephen Coraboeuf  — 
 4. Eythor Ingolfsson Melsted  — 29,07 sekund
 5. Kelvin De Ruiter  — 60 sekund
 6. Kim Ujarak  —  nie ukończył (11,4 m)

Wyniki trzeciego dnia WSM w 2022 r.

Wrecking Ball Hold

Każdy siłacz musi utrzymać 228 kilogramów (500 funtów) tak długo, jak to możliwe. 

Grupa 1

 1. Kevin Faires  — 1:35.18
 2. Andy Czarny  — 1:26,92
 3. Gabriel Rhéaume  — 1:24.10
 4. Manuel Angulo  — 1:11,66
 5. Aivars Szmaukstelis — 0:57.44
 6. Tom Stoltman  — 0:4.63

Grupa 2

 1. Marek Feliks  — 2:20.49
 2. Bobby Thompson  — 1:21,33
 3. Brian Shaw  — 1:06.13
 4. Konstantyn Dżanaszia  — 1:01.38
 5. Gabriel Pena — 0:48.27
 6. Mitchell Hooper — 0:06.40

Grupa 3

 1. Trey Mitchell  — 2:06.46
 2. Mika Torro  — 1:53.17
 3. Grzegorz Szymański  — 1:46.49
 4. Ołeksij Nowikow — 1:38.63
 5. Adam Biskup  — 1:31,35
 6. Rob Kearney  — 1:01.95

Grupa 4

 1. Maxime Boudreault  — 1:33,93
 2. Paweł Kordijaka  — 1:31.33
 3. Martins Licis  — 1:25.63
 4. Nedžmin Ambešković  — 1:12.47
 5. Gavin Bilton  — 1:07.15
 6. Shane Flowers — wycofał się

Grupa 5

 1. Kelvin De Ruiter  — 1:45.65
 2. Evan Singleton  — 1:40,34
 3. Eythor Ingolfsson Melsted  — 1:03.42
 4. Jean-Stephen Coraboeuf  — 1:00.70
 5. Kim Ujarak  — 36,24 sekundy
 6. Luke Stoltman — nie próbował

Stone Off

Dwóch sportowców — zdobywców drugiego i trzeciego miejsca w każdej grupie — musiało podnieść sześć kamieni, przy czym ostatnim był AMRAP (jak najwięcej powtórzeń). Sześć kamieni w kolejności ważyło: 150 kilogramów, 160 kilogramów, 160 kilogramów, 180 kilogramów, 180 kilogramów i 200 kilogramów.

Oto zestawienia, par. Zwycięzcy są oznaczeni

 • Grupa 1 : Kevin Faires kontra Gabriel Rhéaume 
 • Grupa 2 : Bobby Thompson kontra Brian Shaw
 • Grupa 3 : Trey Mitchell kontra Adam Bishop
 • Grupa 4 : Maxime Boudreault kontra Pavlo Kordiyaka
 • Grupa 5 :   Eythor Ingolfsson Melsted kontra Jean-Stephen Coraboeuf

Wyniki czwartego dnia WSM w 2022 r.

KNAACK Giant’s Medley

10 finalistów otrzymało zadanie niesienia dwóch pudeł KNAACK wypełnionych 125 kilogramami (275,6 funtów) każde w połowie 20-metrowej trasy (dwukrotnie tam i z powrotem), a następnie noszenia 455 kilogramów (1000 funtów) super jarzma resztę z drogi.

 1. Mitchell Hooper  — 21,96 sekund
 2. Tom Stoltman  — 24,75 sekundy
 3. Ołeksij Nowikow —  24,86 sekundy
 4. Luke Stoltman  — 28,72 sekundy
 5. Martins Licis  — 30,6 sekundy
 6. Brian Shaw  — 30,78 sekund
 7. Trey Mitchell  — 32,54 sekundy
 8. Gabriel Rhéaume  — 33,87 sekund
 9. Maxime Boudreault  — 34,11 sekund
 10. Eythor Ingolfsson Melsted — 37,61 sekund

Deadlift

Martwy ciąg czyli maksymalna ilość powtórzeń 360-kilogramowego (795 funtów) jeepa w 60-sekundowym przedziale czasowym.

 1. Ołeksij Nowikow — 15 powtórzeń
 2. Tom Stoltman — 13 powtórzeń (T-sekunda)
 3. Trey Mitchell — 13 powtórzeń (T-sekunda)
 4. Mitchell Hooper — 12 powtórzeń (T-czwarte)
 5. Martins Licis — 12 powtórzeń (T-czwarte)
 6. Brian Shaw — 12 powtórzeń (T-czwarte)
 7. Maxime Boudreault — 10 powtórzeń
 8. Luke Stoltman — dziewięć powtórzeń
 9. Eythor Ingolfsson Melsted — Osiem powtórzeń (dziewiąty T)
 10. Gabriel Rhéaume — Osiem powtórzeń (T-dziewiąty)

Flintstone Barbell   

Format tego wydarzenia był cykliczny. Każdy sportowiec próbował otworzyć masę 175 kilogramów (385 funtów). Ci, którzy zablokowali wagę, pomyślnie przeszli do następnej rundy, aż wyłoniono zwycięzcę. Przyrosty masy wzrosły do ​​następujących wag w kolejności: 190 kilogramów (420 funtów), 200 kilogramów (440 funtów), 212 kilogramów (470 funtów), 221 kilogramów (490 funtów) i 230 kilogramów (510 funtów).

Do wydarzenia dodano nieoczekiwaną siódmą i ósmą rundę. Pierwsza ważyła 240 kilogramów (529 funtów), a druga 246 kilogramów (542 funty).

 1. Oleksii Novikov — Osiem rund — Rekord Świata | 246 kilogramów (542 funty)
 2. Tom Stoltman — Siedem rund
 3. Martins Licis — sześć rund
 4. Trey Mitchell — Cztery rundy (T-czwarta)
 5. Brian Shaw — Cztery rundy (T-czwarta)
 6. Maxime Boudreault — Cztery rundy (T-czwarta)
 7. Luke Stoltman — Cztery rundy (T-czwarta)
 8. Mitchell Hooper — trzy rundy
 9. Eythor Ingolfsson Melsted — Dwie rundy (dziewiąta T)
 10. Gabriel Rhéaume — Dwie rundy (T-dziewiąta)

Wyniki piątego dnia WSM w 2022 r.

Atlas Stones

Kamienie, które zwiększają wagę ze 100 do 160 kg. Muszą być umieszczone na szczycie pięciu wysokich platform, które obejmują trasę o długości 16–33 stóp.

 1. Tom Stoltman  — Pięć kamieni, 25,76 sekundy
 2. Maxime Boudreault  — Pięć kamieni, 28,04 sekundy
 3. Trey Mitchell  — Pięć kamieni, 33,06 sekundy
 4. Brian Shaw  — Pięć kamieni, 39,29 sekundy
 5. Martins Licis  — Pięć kamieni, 45,74 sekundy
 6. Luke Stoltman  — Cztery kamienie, 25,78 sekundy
 7. Eythor Ingolfsson Melsted  — Cztery kamienie, 28,87 sekundy 
 8. Gabriel Rhéaume  — Cztery kamienie, 33,55 sekundy
 9. Mitchell Hooper  — Cztery kamienie, 33,78 sekundy
 10. Oleksii Nowikow  — Cztery kamienie, 36,7 sekundy

Bus Pull 

Sportowcy musieli ciągnąć 18,5-tonowy autobus po 30-metrowym torze w najszybszym możliwym czasie.

 1. Ołeksij Nowikow — 41,51 sekund
 2. Martins Licis — 42,18 sekundy
 3. Tom Stoltman — 44,5 sekundy
 4. Brian Shaw — 44,69 sekund
 5. Trey Mitchell — 45,72 sekundy
 6. Luke Stoltman — 47 sekund
 7. Maxime Boudreault — 47,2 sekundy
 8. Mitchell Hooper — 49,24 sekundy
 9. Eythor Ingolfsson Melsted — 51,32 sekundy
 10. Gabriel Rhéaume — 53,22 sekundy

Reign Total Body Fuel Power Stairs

Sportowcy musieli wnosić trzy 226-kilogramowe (500-funtowe) narzędzia na dziewięć schodów. Oto pełne wyniki:

 1. Maxime Boudreault  — Dziewięć schodów, 39,07 sekundy
 2. Tom Stoltma n  — Dziewięć schodów, 41,04 sekundy
 3. Martins Licis  — Dziewięć schodów, 44,56 sekundy
 4. Brian Shaw  — Osiem schodów, 1:09.03
 5. Mitchell Hooper  — Siedem schodów, 32,36 sekundy
 6. Luke Stoltman  — Siedem schodów, 59,47 sekundy
 7. Ołeksij Nowikow  — Sześć schodów, 34,20 s
 8. Eythor Ingolfsson Melsted  — Sześć schodów, 35,78
 9. Trey Mitchell  — Sześć schodów, 1:10,22
 10. Gabriel Rhéaume  — Pięć schodów, 35,78 sekundy

Ranking WSM 2022

MiejsceZawodnikPunkty
1Tom Stoltman — Wielka Brytania53,5
2Martins Licis — USA43
3Ołeksij Nowikow — Ukraina43
4Brian Shaw — USA37,5
5Maxime Boudreault — Kanada34,5
6Trey Mitchell — Stany Zjednoczone34
7Luke Stoltman — Wielka Brytania30,5
8Mitchell Hooper — Kanada30
9Eythor Ingolfsson Melsted — Islandia13
10Gabriel Rhéaume — Kanada11

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esg_kurs14

Kurs na szwedzkiego montera rusztowań

Kurs na szwedzkiego montera rusztowań

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Myślisz o zmianie pracy? Zrób to! Zapisz się na „Kurs na szwedzkiego montera rusztowań”. Jest to kurs dla monterów z doświadczeniem więc jeśli posiadasz inne uprawnienia takie jak: polskie, norweskie, holenderskie, słowackie lub inne zapraszamy to wzięcia udziału.

Szwecja uprawnienia monter rusztowań

Tak jak w pozostałych krajach Europy, tak i na terenie Szwecji, obowiązują przepisy regulujące pracę z rusztowaniami. Aby montować oraz demontować rusztowanie, użytkować, zmieniać jego ustawienie wymagane jest odpowiednie przeszkolenie.

Szwedzkie normy dzielą uprawnienia montażysty rusztowań na 2 typy; uprawnienia montera rusztowań do 9m oraz powyżej 9m

Kurs na szwedzkiego montera rusztowań – informacje

Kurs odbędzie się 11-12.06.2022 ONLINE

Warunkiem wzięcia udziału jest posiadanie innych uprawnień takich jak: polskich, norweskich, holenderskich, słowackich lub innych. Gwarantowana praca po kursie na zakładach przemysłowych lub budowach fasadowych w Szwecji.

Więcej informacji pod numerem tel: +48 662 483 040 lub mailowo: hr@esgsolutions.eu

Gwarantowana praca po kursie na zakładach przemysłowych lub budowach fasadowych w Szwecji.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esgz5_o

Płynne działanie firmy podczas korzystania z rusztowań

Jak zapewnić płynne działanie firmy podczas korzystania z rusztowań

Jak zapewnić płynne działanie firmy? Rusztowania są niezbędnym elementem w wielu gałęziach przemysłu. Niezależnie od tego, czy Twoja firma chce przejść prace budowlane, czy planuje remont, rusztowania mają wiele zastosowań w biznesie. Stanowi bezpieczną i stabilną platformę dla pracowników budowlanych umożliwiającą dostęp do obszarów i wykonywanie prac na wysokości. Jednak korzystanie z rusztowań w Twojej firmie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Twoich pracowników, klientów i wszystkich osób przechodzących przez Twój budynek. W tym artykule omówimy kilka sposobów na zapewnienie sprawnego funkcjonowania firmy podczas korzystania z rusztowań.

Poinformuj swoich klientów i przeszkol swój personel

Przed wzniesieniem rusztowania radzimy poinformować pracowników i klientów, aby byli w pełni świadomi prowadzonych prac budowlanych. Obejmuje to informowanie klientów o tym, jak bezpiecznie wchodzić i wychodzić z budynku, a także szkolić pracowników w zakresie środków bezpieczeństwa, które należy podjąć. 

Równie ważne jest zabezpieczenie zewnętrznej części budynku. Jeśli Twój budynek znajduje się w pobliżu ruchliwego deptaka, radzimy umieścić wyraźne oznakowanie na zewnątrz budynku, aby poinformować każdego przechodzącego o konieczności zachowania odstępu. Procedury te mogą pomóc w zapobieganiu ryzyku wypadków i urazów podczas korzystania z rusztowań oraz zapewnić płynne działanie firmy.

Utrzymuj miejsce pracy w czystości

Ważne jest, aby obszar roboczy wokół rusztowania był wolny od gruzu i zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak splątane kable i przedłużacze. Zapobiegnie to potknięciom lub upadkom, gdy pracownicy lub klienci będą przechodzić przez teren budowy. Co więcej, jeśli możliwe będzie odgrodzenie obszaru roboczego do czasu zakończenia prac budowlanych, pomoże to radykalnie zmniejszyć ryzyko wypadków i urazów. 

Przeprowadzaj rególarne kontrole bezpieczeństwa

Dostosowaniem środków bezpieczeństwa jest przeprowadzanie regularnych kontroli bezpieczeństwa konstrukcji rusztowania. Kontrole bezpieczeństwa należy przeprowadzać przed pierwszym użyciem, co 7 dni do czasu demontażu oraz w przypadku narażenia na trudne warunki atmosferyczne. Te kontrole bezpieczeństwa zapewniają, że konstrukcja rusztowania jest w dobrym stanie i odpowiednio zabezpieczona, aby żadna część nie przewróciła się lub nie zawaliła w zdecydowanie gorszych warunkach atmosferycznych. Ponadto sprawdź, czy nie ma brakujących elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, a także sprawdź, czy nie ma zagrożeń pożarowych lub elektrycznych.

Wybierz wysokiej jakości firmę zajmującą się montażem rusztowań

Najlepszym sposobem na zapewnienie płynnego funkcjonowania firmy podczas korzystania z rusztowań jest wybór wysokiej jakości firmy zajmującej się rusztowaniami, która spełnia standardy branżowe. Tanie rusztowanie może zaoszczędzić pieniądze na krótką metę, ale jeśli później napotkasz poważny problem, może to spowodować stresującą sytuację i na dłuższą metę kosztować cię więcej.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.eu

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.eu

esg_konkurs3

Konkurs dla naszych pracowników

Weź udział w konkursie i wygraj

WEEKEND W ENERGYLANDII!

CO ZROBIĆ, BY WYGRAĆ?

KROK 1

Musisz obserwować 👍 nasz profil na FB

KROK 2

Musisz obserwować 👍 nasz profil na INSTA

KROK 3
Udostępnić POST KONKURSOWY na swoim profilu FB
KROK 4

Wstaw zdjęcie w komentarzu pod tym postem 

zawierające odpowiedź na zadanie konkursowe:

„Dzień Dziecka z ESG” czyli Twoje dziecko z logo ESG.   

Zdjęcie z największą ilością polubień wygrywa nagrodę!

Konkurs trwa od 14 maja do 31 maja 2022 do godz. 23:59.

Wyniki konkursu ogłosimy 1 czerwca 2022r.

Regulamin konkursu

Przystępując do Konkursu akceptujesz w całości treść regulaminu
esg_kurs6

Kurs na szwedzkiego montera rusztowań

Kurs na szwedzkiego montera rusztowań

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Myślisz o zmianie pracy? Zrób to! Zapisz się na „Kurs na szwedzkiego montera rusztowań”. Jest to kurs dla monterów z doświadczeniem więc jeśli posiadasz inne uprawnienia takie jak: polskie, norweskie, holenderskie, słowackie lub inne zapraszamy to wzięcia udziału.

Szwecja uprawnienia monter rusztowań

Tak jak w pozostałych krajach Europy, tak i na terenie Szwecji, obowiązują przepisy regulujące pracę z rusztowaniami. Aby montować oraz demontować rusztowanie, użytkować, zmieniać jego ustawienie wymagane jest odpowiednie przeszkolenie.

Szwedzkie normy dzielą uprawnienia montażysty rusztowań na 2 typy; uprawnienia montera rusztowań do 9m oraz powyżej 9m

Kurs na szwedzkiego montera rusztowań – informacje

Kurs odbędzie się 12-13.05.2022 ONLINE

Więcej informacji pod numerem tel: +48 662 483 040 lub mailowo: hr@esgsolutions.eu

Gwarantowana praca po kursie na zakładach przemysłowych lub budowach fasadowych w Szwecji.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esg_monter2

Monter rusztowań – jakie uprawnienia są wymagane?

Monter rusztowań

Monter rusztowań buduje rusztowania, aby umożliwić przeprowadzanie prac na wysokościach. Jest potrzebny na placach budowy, w zakładach przemysłowych, jak również wielu innych remontowanych lub rekultywowanych obiektach. Wykonywanie zawodu montera rusztowań wymaga dużej sprawności fizycznej, dobrego refleksu, koncentracji, podzielności uwagi oraz zdolności dostosowania się do zmiennych warunków. Niezbędne okazuje się także posiadanie specjalistycznych uprawnień.

Monter rusztowań – uprawnienia

Osoba aplikująca na stanowisko montera rusztowań musi przedłożyć przyszłemu pracodawcy ważne badania lekarskie. Stwierdzać muszą brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach powyżej 3 m (czyli tzw. badania wysokościowe). Konieczne będzie także przedstawienie uprawnień do wykonywania zawodu. Uprawnienia montera zostają przyznane po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przeprowadzonego przez komisję. Komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zweryfikowaniu jego kompetencji, monter otrzymuje świadectwo dokumentujące posiadane kwalifikacje oraz wpis do książki operatora Pracownik, który nie posiada wymaganych uprawnień, może wykonywać jedynie funkcje pomocnicze (bez czynności montażowych). Do jego obowiązków należy wówczas podawanie elementów rusztowania, nie wchodząc na konstrukcje i nie pracując na wysokości. Pomocnik montera odbywa instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp, musi posiadać też aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pomocnika montera.

Wykształcenie

Pracodawcy najczęściej decydują się na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych o profilu budowlanym. Aby podnosić swoje kwalifikacje monter rusztowań powinien uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez przedsiębiorstwa, instytucje branżowe i ośrodki szkoleniowe spełniające określone wymagania prawne. Czynne prawo jazdy kategorii B będzie potrzebne monterom pracujących w terenie. Przydatna okazuje się też podstawowa znajomość języka obcego na poziomie podstawowym. Ułatwi ona korzystanie z dokumentacji opisujących nowe technologie.

Potwierdzenie kompetencji

Monter rusztowań ma okazję do tego, by swoje kompetencje zawodowe egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim przeprowadzonym przez organizacje rzemieślnicze. Osoba zatrudniona na tym stanowisku, aby zwiększyć swoje szanse na awans, powinna uzupełniać wiedzę specjalistyczną i doskonalić umiejętności na kursach kwalifikacyjnych. Potwierdzić zdobyte umiejętności egzaminem w okręgowej komisji egzaminacyjnej. Posiadając kompetencje w zawodzie montera rusztowań, można pracować także w innych pokrewnych zawodach. Jako monter konstrukcji stalowych, monter konstrukcji budowlanych czy monter konstrukcji aluminiowych. Z kolei doświadczony monter rusztowań nierzadko awansuje na kierownika zespołu montażowego.

Monter rusztowań, aby legalnie wykonywać swój zawód, musi posiadać niezbędne uprawnienia potwierdzone przez powołane do tego celu instytucje. Wyłącznie przedkładając niezbędną dokumentację zaświadczającą o wymaganych kompetencjach oraz o zdobytej wiedzy, ma on szanse na zdobycie pracy w interesującej go profesji.

Jeżeli szukasz dla siebie nowego zajęcia i zależy Ci na rozwoju swojej kariery, sprawdź oferty pracy dla monterów rusztowań dostępne na naszej stronie.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

kurs_stib_01

Kurs szwedzkich uprawnień STIB

Kurs STIB, szwedzkie uprawnienia montera rusztowań

Tak jak w pozostałych krajach Europy, tak i na terenie Szwecji, obowiązują przepisy regulujące pracę z rusztowaniami. Aby montować oraz demontować rusztowanie, użytkować, zmieniać jego ustawienie wymagane jest odpowiednie przeszkolenie.

Szwedzkie normy dzielą uprawnienia montażysty rusztowań na 2 typy; uprawnienia montera rusztowań do 9m oraz powyżej 9m

Kurs STIB w ESG Group

W dniach 12/13.03.2022r w siedzibie ESG Group w Szczecinie odbędzie sie kurs Szwedzkich uprawnień montera rusztowań STIB. Każdy, kto prowadzi lub wykonuje prace przy rusztowaniach, na terenie Szwecji musi mieć odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Dbamy o ciągłe doszkalanie naszych pracowników!

Nasi pracownicy poznali podstawowe pojęcia związane z montażem i demontażem rusztowań, jak i bezpieczeństwa podczas wykonywania prac. Kurs ma na celu przekazanie wiedzy na temat typów rusztowań i ich przydatności do rodzaju wykonywanej pracy. Co będą mogli robić, a czego kategorycznie im nie wolno.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esgkask2

Wyposażenie, kask budowlany

Kask budowlany

Kask ochronny budowlany stanowi bardzo istotne wyposażenie każdego montera rusztowań. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego rodzaju środków ochrony osobistej, a także poznać zastosowanie różnych kolorów kasków.

Kaski używane na budowie a wymagania BHP

Wśród głównych obowiązków każdego pracodawcy można w szczególności wymienić konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich podległych pracowników. Takie regulacje określone są w Kodeksie pracy, dlatego każdy pracodawca powinien się do nich stosować.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracownikom podczas pracy może być realizowane na różne sposoby. W szczególności można wymienić zapewnienie wszystkich niezbędnych środków ochrony osobistej. Będzie to przede wszystkim odzież ochronna, która jest we właściwy sposób dopasowana do danego stanowiska pracy, a w tym kask budowlany.

Głównym celem stosowania kasków budowlanych jest odpowiednie zabezpieczenie głowy pracownika przed wystąpieniem niespodziewanych zdarzeń. Dokładniej, obejmują wystające elementy konstrukcyjne, a także spadające oraz przemieszczające się przedmioty. Kask budowlany to jeden ze środków ochrony osobistej, który powinien być używany we wszystkich miejscach, gdzie ochrona głowy stanowi obowiązkowy aspekt. Dlatego kaski powinno się zakładać w miejscach oznaczonych, ale także podczas prac z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju szalunków, dźwigów, a także rusztowań.

Co oznaczają kolory kasków na budowie?

Kaski ochronne BHP stanowią doskonałą ochronę dla pracowników, jednak również umożliwiają łatwe rozpoznawanie osób, które pełnią na budowie różne funkcje. Dlatego powszechnie używa się kasków w różnych kolorach. Wśród nich można wymienić następujące:

– biały kask, który noszony jest przez najbardziej znaczące osoby; jest to zarówno kierownik budowy, jak i inżynier lub inspektor nadzoru budowlanego,

– pomarańczowy kask, który ubierany jest przez geodetów; wśród głównych zadań tej osoby można przede wszystkim wymienić dokonywanie wszystkich niezbędnych pomiarów, a także ustalanie odległości oraz tworzenie potrzebnej dokumentacji technicznej,

– niebieski kask, który przeznaczony jest dla osób pracujących na wysokościach, a także operatorów maszyn, elektryków oraz energetyków,

– żółty kask, który noszony jest przez pracowników fizycznych,

– zielony kask, który przeznaczony jest dla osób związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,

– czarny kask, który używany jest przez architektów,

– kolor czerwony, który przeznaczony jest dla gości na budowie; wśród nich można wymienić również stażystów oraz praktykantów.

Jakie kaski wybierać?

Wiele osób zastanawia się, na co konkretnie zwrócić uwagę podczas wyboru odpowiedniego kasku budowlanego. Przede wszystkim kask ochronny budowlany powinien zapewniać pracownikowi bezpieczeństwo podczas realizowanych zadań zawodowych. Dlatego warto wybierać produkty, które będą miały dodatkowo wzmocnioną konstrukcję. Będą również stworzone z materiałów o podwyższonej odporności na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, a także czynniki zewnętrzne. Wśród nich można na przykład wymienić odpryski topionego metalu.

Dodatkowo warto również zdecydować się na wybór kasku budowlanego, który będzie zapewniał odpowiedni poziom wentylacji. Dzięki temu na pewno będzie się w nim komfortowo pracowało. Podczas wyboru odpowiedniego dla siebie kasku powinno się również zwrócić uwagę na taki aspekt jak pas główny kasku, który z całą pewnością zwiększy wygodę podczas pracy oraz sprawi, że kask nie będzie się zsuwał z głowy.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl 

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl

esgz1_o

Zasady pracy na rusztowaniu

6 zasad pracy na rusztowaniu

Zasady pracy na rusztowaniu. Praca w branży budowlanej to praca zespołowa. Oznacza to, że jesteś odpowiedzialny nie tylko za własne bezpieczeństwo na placu budowy, ale także za bezpieczeństwo swoich współpracowników – i vice versa. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz na wysokości, np. na rusztowaniach. Za wszelką cenę należy unikać wypadków, takich jak upadki z rusztowania.

Wysokiej jakości system rusztowań to już pierwszy dobry krok w kierunku bezpiecznej pracy na wysokości. Ale twoje zachowanie na rusztowaniu ma również kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że ​​pod koniec dnia wszyscy bezpiecznie i zdrowo wrócą do domu. Jeśli ty i twój zespół przestrzegacie sześciu poniższych zasad, możecie sobie pomóc w bezpiecznej pracy na rusztowaniu.

1. Zapobieganie upadkom zaczyna się jeszcze przed wejściem na rusztowanie

Za wszelką cenę należy unikać upadków z rusztowania. Środki zapobiegawcze można podjąć jeszcze przed postawieniem stopy na rusztowaniu. Przed wejściem na rusztowanie upewnij się, że każdy poziom rusztowania, na którym będziesz pracować, posiada trzyczęściową osłonę boczną. Składa się z krawężnika, poręczy i poręczy środkowej.

Nie powinno być również zagrożenia potknięciami na rusztowaniu zaraz po rozpoczęciu pracy. Dotyczy to również na przykład otwartych włazów prowadzących do drabin. Należy je zamknąć przed swobodnym poruszaniem się po rusztowaniu.

2. Unikaj zagrożeń związanych ze spadającymi przedmiotami.

Spójrzmy prawdzie w oczy: wiesz, że lepiej tego nie robić, ale może się to zdarzyć – niepotrzebna rzecz zostaje zrzucona z rusztowania na ziemię. Aby mieć pewność, że ty i twój zespół możecie bezpiecznie pracować na rusztowaniu, nadal powinniście wybrać dłuższą trasę i unikać wyrzucania przedmiotów z rusztowania.

Spadające przedmioty, celowo lub nie, stanowią również zwiększone ryzyko, jeśli pracujesz jednocześnie na kilku poziomach rusztowania, bezpośrednio pod i nad sobą. W miarę możliwości staraj się tego unikać, aby nie spowodować obrażeń przez spadające części.

3. Korzystaj z odpowiednich schodów i drabin

Aby umożliwić bezpieczne wchodzenie i schodzenie z rusztowania, każde rusztowanie musi być wyposażone w odpowiednie drabiny, schody lub schodki. Unikaj skakania z jednego poziomu rusztowania na drugi lub nawet z rusztowania na ziemię.

4. Zwróć uwagę na nośność pomostów rusztowania

Dobre rusztowanie to już standard. Jednak ty i twój zespół powinniście zawsze mieć świadomość nośności pomostów rusztowania. Na rusztowanie wnosić tylko takie materiały, które mogą być podparte przez pomosty. Należy również upewnić się, że przejście jest wystarczająco szerokie, aby materiał roboczy nie stanowił zagrożenia potknięcia.

5.  Nie dokonywać żadnych zmian w rusztowaniu podczas jego użytkowania

Stabilność rusztowania musi być zapewniona przez cały czas. Dlatego nie należy dokonywać żadnych zmian w rusztowaniu podczas jego użytkowania. Na przykład nie należy samodzielnie usuwać kotew, pomostów rusztowań ani osłon bocznych. Późniejszy montaż zsypów do gruzu również nie powinien odbywać się bez zbędnych ceregieli.

Jeśli w rusztowaniu muszą zostać wprowadzone modyfikacje, nie wolno go ponownie używać, dopóki nie zostanie sprawdzone przez kompetentną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie.

6. Niezwłocznie zgłaszać usterki rusztowania

Może się zdarzyć, że zauważysz wady lub uszkodzenia rusztowania. Należy je niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu.

ESG Group

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.eu

Szukasz pracy?

W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!

Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 788 063 666 lub napisz do nas: hr@esgsolutions.eu